Strona główna » pomoc UE » Zabezpieczenie społeczne » Działy zabezpieczenia społecznego » Świadczenia rodzinne

Prawo do świadczeń przysługuje:

Wymagane warunki

O świadczenia rodzinne mogą ubiegać się osoby, spełniające obydwa poniższe warunki:

Rodzaje świadczeń

Zasiłek rodzinny oraz jego dodatki stanowią podstawowe świadczenia rodzinne. 

Zasiłek rodzinny przysługuje od urodzenia dziecka do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia lub do momentu ukończenia nauki jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku jeżeli kontynuuje naukę w szkole i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny wypłacany jest comiesięcznie. Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać niektóre dodatki:

Świadczenia rodzinne przewidują również wypłatę świadczeń opiekuńczych, to znaczy zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 

Zasiłek pielęgnacyjny : Uprawnionymi do tego zasiłku są dzieci niepełnosprawne do lat 16 oraz osoby powyżej 16 roku życia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności legitymującej się stosownym oficjalnym orzeczeniem, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek ten przyznawany jest również osobom powyżej 75 roku życia, które nie mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w ramach uzupełnienia do emerytury lub renty. Wypłacany jest każdego miesiąca w zależności od dochodów.

Świadczenie pielęgnacyjne : Świadczenie to uzasadnione jest opieką nad dzieckiem i w związku z tym koniecznością rezygnacji z zatrudnienia przez daną osobę. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 PLN. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje również możliwość wypłaty jednorazowego zasiłku pomocowego z tytułu urodzin dziecka, wypłacanego do 3 miesiąca po urodzeniu dziecka, niezależnie od dochodów rodziny.