Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Zachowanie prawa pobytu przez członków rodziny » w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania zarejestrowanego związku partnerskiego

Każda osoba pochodząca z państwa członkowskiego jest obywatelem Unii Europejskiej.

Status ten daje Państwu podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w prawie wspólnotowym.

Bez względu na możliwość bezpośredniego skorzystania, w ramach własnej zdolności prawnej, z przepisów o obywatelstwie Unii dającym Państwu podstawowe i indywidualne prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, postanowili Państwo uzyskać prawo pobytu z uwagi na status członka rodziny obywatela Unii, który spełnia warunki posiadania prawa pobytu.

W związku z tą decyzją mają Państwo prawo pobytu przez okres powyżej trzech miesięcy w przyjmującym państwie członkowskim dopóty, dopóki takie prawo posiada obywatel Unii, dzięki któremu uzyskali Państwo własne prawo pobytu. Aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych przypadkach związanych z prawem pobytu obywatela Unii należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

Prawo wspólnotowe zapewnia ochronę Państwa prawa pobytu także w przypadku, gdy nie mogą Państwo dłużej wywodzić swojego prawa pobytu od prawa obywatela Unii ze względu na to, że istniejąca więź wygasła wskutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania zarejestrowanego związku partnerskiego.

Ustanie więzi rodzinnych z obywatelem Unii nie ma wpływu na Państwa prawo pobytu, pod warunkiem że spełniają Państwo warunki posiadania prawa pobytu w ramach własnej zdolności prawnej (tzn. można Państwa uznać za pracownika, osobę prowadzącą działalność na własny rachunek lub studenta) lub są Państwo członkiem rodziny osoby spełniającej powyższe warunki.

Jeśli powyższe wymagania są spełnione, mają Państwo nadal prawo do pobytu w przyjmującym państwie członkowskim. Nie mają Państwo obowiązku zgłaszania istniejącej sytuacji władzom krajowym ani występowania z wnioskiem o wydanie nowego zaświadczenia o rejestracji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o prawie pobytu w ramach posiadanej zdolności prawnej należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Władze krajowe nie mogą:

TEKSTY REFERENCYJNE

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.

 

Zachowanie prawa pobytu przez członków rodziny niebędących obywatelami Unii w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania zarejestrowanego związku partnerskiego

 

Państwa prawo pobytu przez okres powyżej trzech miesięcy w przyjmującym państwie członkowskim zależy od posiadania takiego prawa przez obywatela Unii, dzięki któremu uzyskali Państwo własne prawo pobytu. Mogą Państwo przebywać w przyjmującym państwie członkowskim dopóty, dopóki można Państwa uznać za członka rodziny obywatela, który posiada tam prawo pobytu[1].

Prawo wspólnotowe zapewnia ochronę prawa pobytu także w przypadku, gdy nie można dłużej wywodzić swojego prawa pobytu od prawa obywatela Unii ze względu na to, że istniejąca więź wygasła wskutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania zarejestrowanego związku partnerskiego.

Ustanie więzi rodzinnych z obywatelem Unii nie ma wpływu na prawo pobytu, o ile spełniają Państwo warunki posiadania prawa pobytu w ramach własnej zdolności prawnej (tzn. o ile jest się w stanie wykazać, że jest się pracownikiem, osobą prowadzącą działalność na własny rachunek lub że posiada się wystarczające środki dla siebie i członków rodziny, by nie stanowić podczas pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz że jest się objętym pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym w tym kraju) albo są Państwo członkami rodziny osoby spełniającej powyższe warunki.

Ponadto musi zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

Zachowują Państwo prawo pobytu wyłącznie na zasadzie indywidualnej.

Jeśli powyższe wymagania są spełnione, mają Państwo nadal prawo do pobytu w przyjmującym państwie członkowskim.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o prawie pobytu w ramach posiadanej zdolności prawnej należy zapoznać się z treścią odpowiedniej broszury informacyjnej.

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Prawo pobytu nie jest już uwarunkowane posiadaniem wizy. Wizy są konieczne jedynie do celów wjazdu do przyjmującego państwa członkowskiego.

Władze krajowe nie mogą:

 

TEKSTY REFERENCYJNE

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.[1]              Aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółowych kwestii związanych z prawem pobytu obywateli Unii, należy zapoznać się z treścią odpowiedniej broszury informacyjnej.