Strona główna » praca w UE » Firmy, przedsiębiorstwa » Jak odpowiedzialnie prowadzić działalność gospodarczą? » Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Przedsiębiorstwa wybiegające myślą w przyszłość mogą opracowywać strategie środowiskowe i społeczne, które wykraczają poza minimalne wymogi prawne.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw, które dobrowolnie uwzględniają w swoich strategiach i działalności kwestie społeczne i związane z ochroną środowiska. Mogą to uczynić poprzez następujące działania:

Zdaniem Unii Europejskiej małe przedsiębiorstwa często angażują się w działania społecznie odpowiedzialne, czasami nie zdając sobie w pełni sprawy z wartości i potencjału swoich praktyk i działań. Dlatego też inicjatywy Komisji Europejskiej koncentrowały się do tej pory na podnoszeniu świadomości na temat tego, w jaki sposób odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw może stymulować konkurencyjność.

Polityka UE w zakresie przedsiębiorstw kładzie również szczególny nacisk na ułatwianie współpracy między dużymi i małymi przedsiębiorstwami.

Cykl życia produktów

Myślenie w kategoriach cyklu życia produktu polega na maksymalnym ograniczeniu wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia, uwzględniając wydobycie surowców, produkcję, użytkowanie, ponowne wykorzystywanie, transport, recykling i ostateczne usuwanie odpadów.

Europejska zintegrowana polityka produktowa (IPP) zachęca przedsiębiorstwa do uwzględniania przy projektowaniu produktów ich wpływu na środowisko podczas całego cyklu życia, od momentu ich wytworzenia do usunięcia.

Oznakowanie ekologiczne

Spełniając surowe kryteria w zakresie ochrony środowiska i wydajności, przedsiębiorstwa UE mogą uzyskać prawo do oznaczania swoich produktów eko-etykietą. Dzięki temu klienci mogą łatwiej rozpoznawać produkty bardziej przyjazne dla środowiska.

System ekozarządzania i audytu (EMAS) pomaga przedsiębiorstwom oceniać i doskonalić działalność przyjazną dla środowiska przy wykorzystaniu systemu zarządzania środowiskowego.

EMAS zapewnia doradztwo i rozpowszechnianie dobrych praktyk poprzez tworzenie sieci ekspertów w różnych sektorach. W ramach systemu wszystkie przedsiębiorstwa, które stosują się do zasad EMAS, otrzymują certyfikaty, które świadczą o zaangażowaniu danej firmy na rzecz ochrony środowiska.

Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko

Przedsiębiorstwa UE, które dbają o zrównoważony rozwój i wiodą prym w innowacjach środowiskowych mogą zostać wyróżnione Europejskimi Nagrodami dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko.

Szkolenie i podwyższanie kwalifikacji

Kwalifikacje pracowników muszą być ciągle aktualizowane, tak aby mogli oni dotrzymać kroku ciągle rozwijającym się technologiom, nasilającej się globalizacji i zmianom demograficznym.

Dlatego też doskonalenie zawodowe stanowi zasadniczą część dobrowolnego działania przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju pracowników, a także zwiększania konkurencyjności firmy. Dotyczy to zarówno rozwijania umiejętności ogólnych i specjalistycznych, jak i szkoleń w zakresie technicznych aspektów życia zawodowego oraz umiejętności zarządzania.


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl