Strona główna » praca w UE » Firmy, przedsiębiorstwa » Wsparcie dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa - zwłaszcza małe - mogą zniechęcić się do wykorzystywania możliwości, jakie oferuje rynek UE, z powodu takich przeszkód, jak bariery językowe, brak informacji o rynkach lub słaba znajomość wymogów i procedur administracyjnych.

Usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, ustanowione przez władze publiczne, mogą dostarczać przedsiębiorstwom potrzebnych im informacji oraz  zapewniać indywidualną pomoc w celu umożliwienia im wejścia na rynek UE i wykorzystania własnych możliwości rozwoju.

Usługi wsparcia są świadczone lokalnie przez doświadczony personel - ma to zasadnicze znaczenie dla zrozumienia konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Poza indywidualną pomocą, władze prowadzą również konsultacje z przedsiębiorstwami na temat ich potrzeb oraz zapewniają im dostęp do kompleksowych narzędzi informacyjnych.

 

Zadaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako agencji rządowej, zarządzającej funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i funduszy strukturalnych, jest wspieranie małych i średnich firm w zakresie innowacyjności i konkurencyjności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi działalność informacyjną w zakresie m.in. zasad ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych, imprez promocyjnych i targowych organizowanych lub finansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz bazy przydatnych adresów internetowych.

Krajowy System Innowacji (KSI) to sieć ośrodków, oferujących proinnowacyjne usługi dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pośredniczących w nawiązywaniu współpracy między biznesem a sferą nauki.

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) oferuje Katalog usług dla przedsiębiorców pod nazwą KIGNET. To sieć wsparcia ze strony regionalnych izb gospodarczych na rzecz konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, świadcząca usługi dla małych i średnich firm. Działalność sieci oparta jest na instytucjach wspierania przedsiębiorczości, głównie izbach gospodarczych.

Krajowy System Usług (KSU) to sieć dobrowolnie ze sobą współpracujących nie komercyjnych organizacji, świadczących usługi doradcze (w tym o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz pożyczek) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Portal Innowacji (PI) służy przekazywaniu wiedzy na temat innowacji oraz działań proinnowacyjnych w Polsce. Portal zawiera Bazę Wiedzy, w której znajdują się dane na temat centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków technologicznych.