Strona główna » praca w UE » Praca w instytucjach UE » Równość szans

Instytucje Unii Europejskiej stosują politykę równych szans – przy przyjmowaniu podań nie są brane pod uwagę względy takie jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna.