Strona główna » praca w UE » Prawa w pracy » Prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy jest gałęzią prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w miejscu pracy. 

Na poziomie wspólnotowym prawo pracy obejmuje dwa główne obszary:

Jak funkcjonuje prawo pracy? 

Od 50 lat Wspólnota Europejska nie ustaje w dążeniu do osiągania wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, poprawy warunków życia i pracy oraz spójności gospodarczej i społecznej.

W tych ramach rola Wspólnoty Europejskiej (WE) polega na wspieraniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich w dziedzinie polityki społecznej, zgodnie z postanowieniami Traktatu WE, w szczególności jego artykułów 136-139.

W tym celu WE przyjmuje prawodawstwo określające minimalne wymagania na poziomie UE dotyczące warunków pracy i zatrudnienia, a także informowania i zasięgania opinii pracowników. Następnie państwa członkowskie dokonują transpozycji prawa wspólnotowego do swojego prawa krajowego oraz wdrażają unijne przepisy, gwarantując tym samym podobny poziom ochrony praw i obowiązków w całej UE. Krajowe organy, w tym sądy, są odpowiedzialne za właściwe stosowanie krajowych środków transpozycji. Transpozycję prawa UE nadzoruje Komisja, zapewniając dzięki systematycznej kontroli jego właściwe wprowadzanie w życie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości odgrywa ważną rolę w rozstrzyganiu sporów i dostarczaniu porad prawnych w zakresie pytań dotyczących wykładni prawa sformułowanych przez sądy krajowe. 

Rezultaty

Przyjęcie unijnych przepisów określających minimalne wymogi wpłynęło na poprawę standardów pracy i wzmocnienie praw pracowników – jest to jedno z głównych osiągnięć Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej. Pierwotnie wspólnotowe prawo pracy stworzono, aby zagwarantować, że utworzenie jednolitego rynku nie doprowadzi do obniżenia standardów pracy i nie zakłóci konkurencji.

Dzisiaj prawo pracy odgrywa kluczową rolę także w zagwarantowaniu, że wysokiemu poziomowi zatrudnienia i trwałemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyły stała poprawa warunków życia i pracy w obrębie całej Unii Europejskiej.