Strona główna » pomoc UE » Zabezpieczenie społeczne » Działy zabezpieczenia społecznego » Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Większość osób prowadzących działalność zawodową zobowiązana jest zapisać się do obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobrowolne przystąpienie do takiego ubezpieczenia nie jest możliwe.

Rodzaje świadczeń opłacanych z ubezpieczenia z tytułu wypadków

Świadczenia chorobowe, renta inwalidzka oraz odszkodowania związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową opłacane są z ubezpieczenia z tytułu wypadków.

Świadczenia chorobowe:

 1. Zasiłek chorobowy wypłacany jest osobie ubezpieczonej, której niezdolność do pracy została spowodowana przez wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Przyznawany jest on niezależnie od stażu ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy licząc od pierwszego dnia niezdolności do pracy wynikłej na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 2. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest osobie ubezpieczonej, która w momencie utracenia prawa do zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje on przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonej osobie zatrudnionej, której wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek trwałego lub długotrwałego inwalidztwa.

Więcej informacji na temat tych zasiłków, patrz punkt 2.1.

Renta

 1. renta szkoleniowa wypłacana osobie szkoleniowej, który uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie wynikła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 2. renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby ubezpieczonej, lub osoby pobierającej rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Więcej informacji, patrz punkt 2.5;
 3. renta z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzka) wypłacana jest osobie ubezpieczonej, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pozostała niezdolna do pracy. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi:
  • 24% kwoty bazowej;
  • 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
  • 0.7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
  • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok hipotetyczny, to znaczy lat brakujących; do pełnych 25 lat składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renta szkoleniowa z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie może być niższa od:

Odszkodowania:

 1. jednorazowe odszkodowanie wypłacane ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 2. jednorazowe odszkodowanie wypłacane członkom rodziny ubezpieczonego który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub osoby, której przyznano prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 3. pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym, szczepieniami ochronnymi oraz zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.