Strona główna » pomoc UE » Zabezpieczenie społeczne » Działy zabezpieczenia społecznego » Świadczenia z tytułu śmierci

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest w przypadku zgonu:

  1. ubezpieczonego;
  2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
  3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  4. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1) i 2) jak powyżej. 

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest jednorazowo. Jest on przyznawany osobie, która pokryła koszty pogrzebu lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość jednorazowej wypłaty zasiłku wynosi 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.