Strona główna » pomoc UE » Zabezpieczenie społeczne » Działy zabezpieczenia społecznego » Świadczenia z tytułu utraty pracy

Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w Polsce jest publiczne i obowiązkowe. Obejmuje ono zarówno osoby zatrudnione jak i pracujących na własny rachunek. Osoby pracujące na własny rachunek samodzielnie opłacają składki do Funduszu Pracy natomiast składki osób zatrudnionych w całości wpłacane są do Funduszu przez pracodawcę. Warunkiem bycia objętym przez zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia jest osiąganie miesięcznego przychodu, w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Warunki konieczne do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy:

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy lub jeśli spełnił wymagane warunki uzasadniające inny okres umożliwiający mu ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi aktualnie 538,30 PLN (wysokość ustawowa na dzień 1 stycznia 2007 r.) Bezrobotny, którego okres przyznający prawo do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat może starać się o zasiłek odpowiadający 80% zasiłku podstawowego. Bezrobotny, którego okres przyznający prawo do zasiłku wynosi co najmniej niż 20 lat może starać się o zasiłek odpowiadający 120 % zasiłku podstawowego.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od miejsca zamieszkania bezrobotnego oraz stawki bezrobocia w okręgu, w którym mieszka. Wynosi on 6, 12 lub 18 miesięcy.

Odwołania

Każdy bezrobotny niezadowolony z decyzji dotyczącej przyznania zasiłku dla bezrobotnych może złożyć apelację w Sądzie Wyższej Instancji w ciągu 14 dni od ogłoszenia decyzji.