Strona główna » pomoc UE » Zabezpieczenie społeczne » Działy zabezpieczenia społecznego » Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne przeznaczone są dla osób zwolnionych z miejsca ich zatrudnienia, które nie spełniają warunków do przejścia na emeryturę. Mogą się o nią ubiegać osoby bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego, które utraciły zatrudnienie w ich miejscu pracy z przyczyn związanych z pracodawcą.

Świadczenia przedemerytalne mogą zostać również przyznane osobie posiadającej status bezrobotnego, która:

  1. pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy i pozostaje zarejestrowana jako osoba bezrobotna na koniec tego okresu;
  2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zatrudnienia w trybie prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w okresie podanym w ustawie.

Świadczenia przedemerytalne przyznawane są na podstawie wniosku składanego przez zainteresowanego. Odpowiedni wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Złożenie apelacji od wydanej przez organ rentowy decyzji, jest możliwe na takich samych zasadach, które dotyczą rent i emerytur.