Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Ubezpieczenia społeczne » Dodatki rodzinne

Przysługują Panu(i) świadczenia rodzinne na członków rodziny zagwarantowane przepisami Państwa Członkowskiego, w którym jest Pan(i) zatrudniony(a), bez względu na kraj stałego zamieszkania.

Państwo Członkowskie, które musi Panu(i) wypłacać świadczenia rodzinne jest zobowiązane do uwzględnienia okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia ukończonych w ramach ustawodawstwa dowolnego innego Państwa Członkowskiego, jeśli jest to konieczne do spełnienia warunków dla okresów oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń.

Jeśli członkowie rodziny mieszkają w tym samym Państwie Członkowskim, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a) jako osoba zatrudniona na umowę o pracę lub w ramach samozatrudnienia, takie Państwo Członkowskie zawsze będzie krajem właściwym dla wypłaty świadczeń rodzinnych. Jest Pan(i) uprawniony(a) do otrzymywania świadczeń w dokładnie takiej samej wysokości jak obywatele danego Państwa.

Jeśli członkowie rodziny nie mieszkają w tym samym kraju, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a), zastosowanie mają następujące zasady:

Jeśli uprawnienie do świadczeń rodzinnych przysługuje na mocy przepisów kilku krajów, rodzina z reguły dostaje najwyższe świadczenie zagwarantowane prawem jednego z Państw Członkowskich. Innymi słowy stosuje się takie podejście, jakby wszystkie osoby mieszkały i były ubezpieczone w kraju mającym najbardziej korzystne przepisy.

Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych w ramach ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego są uprawnione do otrzymywania świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami prawa takiego Państwa oraz na członków swojej rodziny mieszkających w innym Państwie Członkowskim.

Rada:

W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących świadczeń rodzinnych należy skontaktować się z właściwymi organizacjami w kraju pochodzenia lub zatrudnienia.