Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Ubezpieczenia społeczne » Zasiłki dla bezrobotnych

OGÓLNA ZASADA

W przypadkach gdy nabycie prawa do otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych jest uzależnione od ukończonych okresów ubezpieczenia lub okresów zatrudnienia, pod uwagę muszą być również wzięte okresy, które zostały ukończone w innych Państwach Członkowskich.

Na ogół jednak wymaga się, aby przed złożeniem wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca pracował w kraju, w którym składa wniosek .

Ponadto należy dopełnić formalności, które zostały określone w przepisach mających zastosowanie do bezrobocia w kraju, w którym zasiłki mają być wypłacane.

POSZUKIWANIE PRACY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

1. Istnieje możliwość eksportowania zasiłku dla bezrobotnych na okres trzech miesięcy, pod warunkiem że:

2. Uwaga: Artykuł 69 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 stanowi, że osoba bezrobotna „traci natomiast prawo do świadczeń na podstawie ustawodawstwa państwa właściwego, o ile nie powróci tam przed upływem tego okresu”.

Przydatny dokument: E 303