Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Ubezpieczenia społeczne » Urlop chorobowy i macierzyński

Przepisy wspólnotowe dotyczące zasiłków chorobowych i macierzyńskich gwarantują kompleksową i skuteczną ochronę nie tylko pracowników migrujących i członków ich rodzin, ale także wszystkich osób objętych przepisami, w szczególności milionom turystów spędzających wakacje zagranicą. Poniższe informacje zawierają przegląd uprawnień do świadczeń.

Wymagane warunki - sumowanie

W przypadku gdy prawo do opieki zdrowotnej i świadczeń uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, właściwa instytucja musi uwzględnić okresy ubezpieczenia, zamieszkania lub zatrudnienia, które miały miejsce na mocy przepisów innych krajów (sumowanie). Gwarancja ta oznacza, że w razie zmiany miejsca pracy i wyjazdu do innego Państwa Członkowskiego nie traci się ochrony w ramach ubezpieczenia chorobowego.

Pieniężne zasiłki chorobowe

Mają one na ogół na celu zastąpienie wynagrodzeń, których wypłata została zawieszona z powodu choroby. Świadczenia udzielone w szczególnej sytuacji (osoby na utrzymaniu) mogą być uważane za pieniężne zasiłki chorobowe.

Na ogół są one zawsze udzielane zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a), bez względu na kraj, w którym Pan(i) mieszka na stałe lub tymczasowo.

Wysokość i okres wypłacania tych zasiłków zależy całkowicie od przepisów obowiązujących w Państwie, w którym jest Pan(i) ubezpieczony i z reguły są one wypłacane bezpośrednio przez instytucję, w której jest się ubezpieczonym.

Rzeczowe zasiłki chorobowe

Świadczenia te obejmują opiekę medyczną i stomatologiczną, leki i hospitalizację, a także bezpośrednie płatności mające na celu zwrot poniesionych kosztów z powyższych tytułów.

Na ogół są one zawsze udzielane zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym Pan(i) mieszka na stałe lub tymczasowo tak, jakby był(a) Pan(i) ubezpieczony(a) w tym kraju. Może to doprowadzić do sytuacji, która będzie mniej lub bardziej korzystna w stosunku do sytuacji stworzonej przez przepisy kraju, w którym jest się rzeczywiście ubezpieczonym.

Miejsce zamieszkania w kraju, w którym jest się ubezpieczonym

Osoba mieszkająca w kraju, w którym jest ubezpieczona ma prawo do wszelkich zasiłków rzeczowych dostępnych w ramach przepisów prawa tego kraju.

Miejsce zamieszkania poza krajem, w którym jest się ubezpieczonym

Osoba mieszkająca w innym kraju niż kraj ubezpieczenia ma prawo do wszelkich zasiłków rzeczowych dostępnych w ramach przepisów prawa tego kraju zamieszkania. Świadczenia wypłacane są przez instytucję ubezpieczeń zdrowotnych właściwą dla miejsca zamieszkania tak, jakby dana osoba należała do tej instytucji.

Okresowy pobyt poza krajem, w którym jest się ubezpieczonym

Osoba przebywająca okresowo w innym kraju niż jej kraj ubezpieczenia ma prawo do wszelkich zasiłków, które są bezpośrednio niezbędne. Nie ma znaczenia, czy osoba taka jest zagranicą jako turysta lub czy znalazła się tam w celach zawodowych lub prywatnych.

Emeryci, pracownicy oddelegowani zagranicę, osoby bezrobotne oraz studenci mają prawo do wszelkiej opieki zdrowotnej lub świadczeń rzeczowych niezbędnych w trakcie okresowego pobytu zagranicznego.

Przydatne dokumenty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Od dnia 1 czerwca 2004 r. formularz E 111 zastąpi europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.