Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Prawo pobytu przez okres powyżej 3 miesięcy » dla obywateli UE, którzy byli pracownikami lub osobami pracującymi na własny rachunek i zachowują swój status

Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego jest też obywatelem Unii Europejskiej.

Status ten daje Państwu podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w prawie wspólnotowym.

Prawo wspólnotowe stanowi, że obywatele Unii, którzy przestali pracować lub prowadzić działalność na własny rachunek w określonych okolicznościach zachowują status osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek.

Według prawa wspólnotowego dozwolone jest posiadanie prawa pobytu przez osoby o złożonym statusie (np. można jednocześnie utrzymywać status osoby pracującej na własny rachunek i studenta).

Po pięciu latach ciągłego i legalnego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim przysługuje Państwu prawo do pobytu stałego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

WARUNKI ZACHOWANIA STATUSU

Zachowują Państwo status pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, prawo pobytu i wszystkie prawa związane z tym statusem, pod warunkiem że:

W celu uzyskania informacji o prawach pracowników lub osób pracujących na własny rachunek należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

 

TEKSTY REFERENCYJNE

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.[1]               W takim przypadku status pracownika zachowuje się przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.