Strona główna » praca w UE » Firmy, przedsiębiorstwa » Rywalizacja poprzez innowację » Ochrona własności intelektualnej

Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną poprzez:

Patenty to krajowe prawa przyznawane przez krajowe urzędy patentowe. Przyznanie patentu nie gwarantuje ochrony w całej UE. Wniosek o udzielenie patentu europejskiego przez Europejską Organizację Patentową (EPO) zapewnia ochronę krajową w tych krajach europejskich, które są członkami EPO. Układ o współpracy patentowej upraszcza procedurę występowania o międzynarodowy patent.

Prawa do wspólnotowych znaków towarowych i wzorów mogą być zarejestrowane na szczeblu krajowym lub europejskim. Europejskie prawa są rejestrowane przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, który ma swoją siedzibę w Alicante (Hiszpania). Prawa te są wyłączne i uznawane na terenie całej UE.

UE wspiera poszanowanie praw własności intelektualnej oraz zwalczanie podrabiania i piractwa, które osiągnęły niepokojący poziom i mają poważne skutki dla innowacji, rozwoju, zatrudnienia, a także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Prawa własności intelektualnej są nadal chronione głównie przepisami krajowymi, a nie europejskimi. Zapewnienie egzekwowania ich w każdym kraju UE może być trudne i kosztowne i dlatego potrzebna jest dalsza harmonizacja.

Prawa własności intelektualnej objęte są międzynarodowymi konwencjami wprowadzonymi przez Światową Organizację Handlu i Światową Organizację Własności Intelektualnej.