Strona główna » praca w UE » Prawa w pracy » Przeciwdziałanie dyskryminacji » Badania i oceny

Aby podjąć efektywne kroki w celu zapobiegania i zwalczania dyskryminacji, należy dysponować konkretną wiedzą na temat zjawiska dyskryminacji w Europie. Oznacza to konieczność zrozumienia jego przyczyn i zakresu, jak również wpływu różnego rodzaju regulacji oraz działań praktycznych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.

Dlatego też jednym z głównych celów programu finansowania PROGRESS jest pogłębienie zrozumienia sytuacji w kwestii dyskryminacji poprzez analizę i badania.

Prowadzone obecnie studia nad tematem antydyskryminacji obejmują:

Najnowsze studia i badania można znaleźć w dziale dokumentów powiązanych na tej stronie. Dalsze badania można znaleźć w bazie dokumentów, m.in. badanie pt. „The fight against discrimination and the promotion of equality - How to measure progress done” (Zwalczanie dyskryminacji i wspieranie równości – Jak można ocenić poczynione postępy?) oraz dziewięć powiązanych sprawozdań krajowych.

Powstanie grupa ekspertów ds. promocji integracji mniejszości etnicznych w UE

W ramowej strategii Komisji Europejskiej w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji - określonej w komunikacie z czerwca 2005 r. - podkreślono potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na pozytywne i nowatorskie podejścia, które przezwyciężą przeszkody, jakim stawiać muszą czoła społecznie pokrzywdzone mniejszości etniczne, a także nawoływano do stworzenia grupy wysokiej rangi ekspertów. W skład grupy, stworzonej przez Komisję Europejską w ramach strategii przeciwdziałania dyskryminacji, weszło 10 wybitnych osobistości ze świata biznesu, polityki lokalnej, społeczeństwa, grona akademickiego i mediów, z byłą przewodniczącą niemieckiego parlamentu, Ritą Süssmuth, na czele.

Grupa skoncentrowała się na takich kwestiach, jak dobre praktyki w integracji społecznie pokrzywdzonych grup etnicznych na rynkach pracy oraz na promowaniu pragmatycznych, możliwych do wykonania koncepcji w tej sferze. W swojej pracy grupa korzystała z nowych badań zapoczątkowanych przez Komisję, jak również z doświadczeń istniejących już programów unijnych, takich jak inicjatywa wspólnotowa EQUAL. Pod koniec 2007 r. grupa przedłożyła sprawozdanie zawierające zalecenia na temat tego, jak UE może podejść do problemu wykluczania społecznie pokrzywdzonych mniejszości ze społeczeństwa i rynku pracy. Badanie zostało opublikowane na początku 2008 roku.