Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10093 razy

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Prawodawstwo UE

Od 2000 r. oprócz przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn, obowiązują również unijne przepisy antydyskryminacyjne, które gwarantują minimalne normy w zakresie równego traktowania i ochrony wszystkim obywatelom mieszkającym i pracującym w UE. Mają one zapewnić równość traktowania bez względu na:

  • pochodzenie rasowe lub etniczne 
  • religię lub światopogląd
  • niepełnosprawność
  • orientację seksualną
  • wiek.

Przepisy te mają na celu zagwarantowanie równego traktowania w wielu aspektach życia codziennego – w miejscu pracy, w zakresie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, towarów i usług.
Według Komisji Europejskiej informowanie obywateli o przysługujących im na mocy przepisów UE prawach i obowiązkach ma zasadnicze znaczenie.

Wsparcie

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw i obowiązków wynikających z przepisów UE dotyczących równości oraz aby dowiedzieć się, jakie organy krajowe udzielają pomocy i informacji, warto kliknąć na dostępne na tej stronie linki.

Jednak choć przepisy prawa są bardzo ważne, same nie wystarczą. Dlatego też Unia Europejska wspiera wiele działań na rzecz zwalczania dyskryminacji m.in. przez finansowanie projektów i kampanii informacyjnych oraz przeprowadzanie badań mających przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa.

Wspieranie organizacji

Komisja Europejska chce ponadto, aby wszystkie warstwy społeczne zaangażowały się w działania na rzecz równego traktowania w całej Europie. Dlatego różne organizacje i organy powinny ściśle ze sobą współpracować. Komisja Europejska udziela wsparcia licznym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego reprezentującym osoby, które doświadczają dyskryminacji w Europie

Zwiększanie świadomości społeczeństwa

Prawodawstwo UE oraz inicjatywy polityczne są skuteczne tylko wtedy, gdy obywatele są o nich poinformowani oraz je rozumieją. Dlatego Komisja Europejska zainaugurowała ogólnoeuropejską kampanię informacyjną pod hasłem „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”. Ma ona przybliżyć obywatelom przepisy dotyczące równości oraz uzmysłowić im korzyści płynące z różnorodności zarówno w miejscu pracy, jak i dla całego społeczeństwa.

Wybrane krajowe działania  podnoszące świadomość w tej kwestii otrzymały po raz pierwszy wsparcie w 2004 r., w ramach wspólnotowego programu działań w zakresie zwalczania dyskryminacji.

Szkolenia 

Komisja uważa, że szkolenia są jednym z najlepszych sposobów, które mogą przyczynić się do skutecznego zwalczania dyskryminacji. W 2007 r. w ramach programu finansowania PROGRESS Komisja ustanowiła nową serię szkoleń z zakresu działań antydyskryminacyjnych, które kontynuowano w 2008 r.

Romowie

Społeczność romska jest obecnie najliczniejszą mniejszością etniczną w UE. Dlatego też kwestia promocji równego traktowania Romów ma zasadnicze znaczenie dla UE, która podejmuje działania na rzecz Romów, Cyganów i ludów koczowniczych w całej Europie. 

Rządowa grupa ekspertów

Aby utrzymać i wspierać dziedzictwo Europejskiego Roku Równych Szans 2007, w lipcu 2008 r. Komisja Europejska założyła rządową grupę ekspertów w dziedzinie niedyskryminacji i promowania równości. Grupa bada wpływ działań podjętych przeciw dyskryminacji na poziomie krajowym i europejskim, potwierdza dobre praktyki poprzez wzajemne uczenie się oraz ocenia efektywność polityki antydyskryminacyjnej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Prawa w pracy

| mapa witryny | login