Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6054 razy

Ramy polityczne

Opierając się na pozytywnych wynikach realizacji Strategii Ramowej w zakresie Niedyskryminacji z 2005 r. i Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007, 2 lipca 2008 r. w ramach odnowionej agendy społecznej Komisja przyjęła pakiet antydyskryminacyjny, obejmujący następujące elementy:

 1. Projekt nowej dyrektywy w sprawie równego traktowania, wprowadzającej zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i wyznanie lub przekonania poza sferą zatrudnienia.
 2. Komunikat, w którym przedstawiono wszechstronne podejście do zintensyfikowania działań, mających na celu ograniczenie dyskryminacji i promowanie równych szans.
  Komunikat ten określa sposób realizacji obecnych przepisów oraz wspomniany projekt nowej dyrektywy. Ten historyczny wniosek otwiera drogę do zakończenia tworzenia ram prawnych dla przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w Europie zgodnie z art. 13 Traktatu WE.
  We wniosku stwierdzono również, że lepsza ochrona prawna przed dyskryminacją musi być uzupełniona strategią aktywnego promowania niedyskryminacji i równych szans, głównie poprzez:

  • zwiększenie skuteczności dostępnych instrumentów, takich jak uwzględnianie problematyki niedyskryminacji w różnych dziedzinach polityki, działania pozytywne, działania mające na celu oszacowanie skali zjawiska dyskryminacji i ocenę postępów, podnoszenie świadomości i szkolenia, działania promujące zróżnicowanie w miejscu pracy;
  • ożywienie dialogu na temat polityki w zakresie niedyskryminacji, skierowanego zarówno do władz krajowych (głównie dzięki rządowej grupie ekspertów), jak i do społeczeństwa;
  • położenie szczególnego nacisku na promowanie integracji społecznej Romów, biorąc pod uwagę szczególne problemy dyskryminacji, którym musi stawić czoła ta grupa.
 3. Decyzja Komisji, powołująca rządową grupę ekspertów ds. niedyskryminacji, w celu zbadania wpływu działań podjętych przeciw dyskryminacji na poziomie krajowym i europejskim, potwierdzenie dobrych praktyk poprzez wzajemne uczenie się oraz opracowanie standardów oceny efektywności polityki antydyskryminacyjnej.
 4. Roboczy Dokument Komisji w sprawie instrumentów i polityki Wspólnoty na rzecz integracji Romów.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Przeciwdziałanie dyskryminacji

| mapa witryny | login