Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7653 razy

Kalendarium integracji europejskiej

1950

9 maja             

Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawia w swoim przemówieniu plan opierający się na pomyśle Jeana Monneta. Schuman proponuje połączenie zasobów węgla oraz stali należących do Francji i Niemiec w ramach nowej organizacji otwartej na członkostwo innych krajów europejskich.

Od tej daty, którą można uważać za narodziny Unii Europejskiej, dzień 9 maja jest obchodzony corocznie jako „Dzień Europy”.

1951

18 kwietnia

Sześć krajów zgromadzonych w Paryżu – Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Republika Federalna Niemiec i Włochy – podpisuje Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat wchodzi w życie 23 lipca 1952 r. na okres 50 lat.

1955

1-2 czerwca

Podczas konferencji w Messynie ministrowie spraw zagranicznych sześciu krajów członkowskich EWWiS podejmują decyzję o rozszerzeniu integracji europejskiej na wszystkie sektory gospodarki.

1957

25 marca

Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) zostają podpisane w Rzymie przez wymienione sześć krajów. Traktaty Rzymskie wchodzą w życie 1 stycznia 1958 r.

1960

4 stycznia

Z inicjatywy Zjednoczonego Królestwa w Sztokholmie zostaje podpisana konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. EFTA). Jej stronami są również niektóre kraje europejskie niebędące członkami EWG.

1963

20 lipca

W Yaoundé zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa pomiędzy EWG a 18 krajami afrykańskimi.

1965

8 kwietnia

Podpisany zostaje traktat łączący organy wykonawcze trzech Wspólnot (EWWiS, EWG i Euratom) i ustanawiający jedną Radę i Komisję. Wchodzi on w życie 1 lipca 1967 r.

1966

29 stycznia

„Kompromis luksemburski”. Po kryzysie politycznym Francja ponownie zajmuje swoje miejsce w Radzie. W zamian zyskuje potwierdzenie, że sprawy dotyczące „ważnych interesów narodowych” będą nadal przyjmowane jednogłośnie.

1968

1 lipca

Osiemnaście miesięcy przed przewidzianym terminem zniesione zostają cła na towary przemysłowe i wprowadzona zostaje wspólna taryfa celna.

1969

1-2 grudnia

Podczas szczytu w Hadze, szefowie krajów EWG potwierdzają chęć dalszego pogłębienia integracji europejskiej, otwierając tym samym drogę ku pierwszemu rozszerzeniu.

1970

22 kwietnia

W Luksemburgu zostaje podpisany traktat umożliwiający Wspólnotom zwiększenie finansowania przy wykorzystaniu „zasobów własnych” oraz rozszerzający kompetencje nadzorcze Parlamentu Europejskiego.

1972

22 stycznia

Dania, Irlandia, Norwegia i Zjednoczone Królestwo podpisują w Brukseli traktaty akcesyjne.

1973

1 stycznia

Dania, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo przystępują do Wspólnot Europejskich zwiększając liczbę państw członkowskich do dziewięciu. Wskutek negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa Norwegia pozostaje poza Wspólnotami Europejskimi.

1974

9-10 grudnia

Podczas szczytu w Paryżu przywódcy polityczni dziewięciu państw członkowskich postanawiają, że będą się spotykać trzy razy do roku jako Rada Europejska. Zgadzają się również na bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1975

28 lutego

EWG oraz 46 państw Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku (AKP) podpisują w Lomé konwencję (Lomé I).

22 lipca

Podpisany zostaje traktat nadający Parlamentowi Europejskiemu większe kompetencje budżetowe i ustanawiający Europejski Trybunał Obrachunkowy. Traktat wchodzi w życie w 1 czerwca 1977 r.

1979

7 -10 czerwca

Odbywają się pierwsze bezpośrednie wybory 410 członków Parlamentu Europejskiego.

1981

1 stycznia

Grecja staje się dziesiątym państwem członkowskim Wspólnot Europejskich.

1984

14 -17 czerwca

Odbywają się drugie bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

1985

7 stycznia

Jacques Delors zostaje przewodniczącym Komisji(1985–95).

14 czerwca

Podpisany zostaje Układ z Schengen, który zakłada zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Wspólnot Europejskich.

1986

1 stycznia

Hiszpania i Portugalia przystępują do Wspólnot Europejskich, zwiększając liczbę państw członkowskich do 12.

17 i 28 lutego

W Luksemburgu i w Hadze zostaje podpisany Jednolity Akt Europejski. Wchodzi on w życie 1 lipca 1987 r.

1989

15 i 18 czerwca

Odbywają się trzecie bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

9 listopada

Upada mur berliński.

1990

3 października

Zjednoczenie Niemiec.

1991

9-10 grudnia

Rada Europejska zgromadzona w Maastricht przyjmuje Traktat o Unii Europejskiej. Stanowi on podstawę wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty.

1992

7 lutego

W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej. Wchodzi on w życie 1 listopada 1993 r.

1993

1 stycznia

Zostaje utworzony jednolity rynek.

1994

9 i 12 czerwca

Odbywają się czwarte bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

1995

1 stycznia

Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do Unii Europejskiej, która liczy już 15 członków. W następstwie negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa Norwegia pozostaje poza Unią Europejską.

23 stycznia

Komisja Europejska rozpoczyna swoje urzędowanie pod przewodnictwem Jacques’a Santera (1995-1999).

27-28 listopada

W Barcelonie zbiera się konferencja eurośródziemnomorska, która daje początek stowarzyszeniu pomiędzy UE a krajami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

1997

2 października

Zostaje popisany Traktat z Amsterdamu. Wchodzi on w życie 1 maja 1999 r.

1998

30 marca

Rozpoczyna się proces przystąpienia obejmujący nowe kraje kandydujące. Proces ten dotyczy Cypru, Malty i 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

1999

1 stycznia

Rozpoczyna się trzeci etap unii gospodarczej i walutowej – 11 krajów UE przyjmuje euro, które zostaje wprowadzone na rynkach finansowych, zastępując waluty krajowe w transakcjach bezgotówkowych. Europejski Bank Centralny (EBC) przejmuje odpowiedzialność za politykę pieniężną. W 2001 r. do 11 krajów obszaru euro przystępuje Grecja.

10 i 13 czerwca

Odbywają się piąte bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

15 września

Komisja Europejska rozpoczyna swoje urzędowanie pod przewodnictwem Romano Prodiego (1999-2004).

15-16 października

W Tampere Rada Europejska podejmuje decyzję o utworzeniu europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

2000

23-24 marca

Rada Europejska zgromadzona w Lizbonie opracowuje strategię mającą na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia w UE, modernizację gospodarki i wzmocnienie spójności społecznej w ramach gospodarki opartej na wiedzy.

7-8 grudnia

W perspektywie rozszerzenia Unii Rada Europejska zgromadzona w Nicei osiąga porozumienie w sprawie treści nowego traktatu zmieniającego system podejmowania decyzji. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej uroczyście ogłaszają przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

2001

26 lutego

Zostaje podpisany Traktat z Nicei. Wchodzi on w życie 1 lutego 2003 r.

14-15 grudnia

Rada Europejska zgromadzona w Laeken przyjmuje deklarację w sprawie przyszłości Unii.

Otwiera ona drogę przyszłym reformom w UE oraz umożliwia powołanie Konwentu mającego za zadanie opracowanie Konstytucji dla Europy.

2002

1 stycznia

Banknoty i monety euro zostają wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy euro.

13 grudnia

Rada Europejska zgromadzona w Kopenhadze wyraża zgodę, aby 1 maja 2004 r. do Unii przystąpiło 10 krajów kandydujących (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry)

2003

10 lipca

Konwent w sprawie przyszłości Europy kończy prace na temat projektu Konstytucji dla Europy.

4 października

Rozpoczyna się konferencja międzyrządowa, której zadaniem jest sporządzenie Traktatu Konstytucyjnego UE.

2004

1 maja

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystępują do Unii Europejskiej.

10 i 13 czerwca

Odbywają się szóste bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

29 października

W Rzymie przyjęta zostaje Konstytucja dla Europy (pod warunkiem ratyfikacji przez państwa członkowskie).

22 listopada

Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.

2005

29 maja i 1 czerwca

Podczas referendum we Francji wyborcy odrzucają Konstytucję unijną. Trzy dni później „nie” Konstytucji mówią wyborcy w Holandii.

3 października

Rozpoczynają się negocjacje akcesyjne z Turcją i Chorwacją.

2007

1 stycznia

Bułgaria i Rumunia przystępują do Unii Europejskiej.

Słowenia przyjmuje euro.

13 grudnia

Zostaje podpisany trakat lizboński. Wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE.

2008

1 stycznia

Cypr i Malta przyjmują euro.

12 grudnia

Szwajcaria przystępuje do strefy Schengen

2009

1 stycznia

Slowacja wprowadza euro

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login