Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7044 razy

Formalności, których należy dopełnić

Czy jest Pan(i) obywatelem UE planującym podróż do innego państwa UE? Czy może planuje Pan(i) zamieszkanie, studiowanie, pracowanie lub przeprowadzenie się na emeryturę do innego państwa UE?

Niniejszy informator opisuje praktyczne formalności, które osoba wyjeżdżająca i członkowie jej rodziny powinni dopełnić przed wyjazdem i bezpośrednio po przyjeździe do państwa przyjmującego. W razie konieczności uzyskania praktycznych informacji o innych aspektach przeprowadzania się do innego państwa UE i o prawach unijnych osób przeprowadzających się prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi informatorami (procedury wjazdu do państwa UE, prawo do pobytu, ubezpieczenia społeczne itd.).

Dla osób zamierzających zamieszkać w innym państwie UE wszystkie części niniejszego informatora będą przydatne. Osoby wyjeżdżające do innego państwa UE w celach turystycznych lub planujące krótki pobyt (nie dłuższy niż 3 miesiące), który nie skutkuje zmianą głównego miejsca zamieszkania, nawet czasowego, mogą zapoznać się jedynie z akapitami oznaczonymi następującym symbolem (zamieszczonym z prawej strony akapitu).

 

 

CZY WSZYSTKO ZOSTAŁO ZAPLANOWANE?

W unijnym państwie przyjmującym będzie Pan(i) zobowiązany(a) do dopełnienia określonych formalności (związanych z wjazdem do państwa UE, pobytem, pracą, życiem, zakwaterowaniem...).

Niektóre dokumenty będzie trzeba przedłożyć w wersji oryginalnej. Proszę zapoznać się z poniższą listą i sprawdzić, czy pomyślał(a) Pan(i) o wszystkich dokumentach. Następnie zamieszczono informacje o krokach, które należy podjąć i o sposobie uzyskania niektórych poniżej wyszczególnionych dokumentów.

WYKAZ PRZYDATNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ [1]:

 • ważny dowód tożsamości i/lub ważny paszport
 • dowód tożsamości i/lub paszport dla wszystkich towarzyszących nam członków rodziny lub równoważne zaświadczenia tymczasowe (w stosownych przypadkach)
 • wizę dla członków rodziny, którzy są obywatelami państw trzecich, o ile jest wymagana
 • wyciąg z kartoteki policyjnej/zaświadczenie o niekaralności (niektóre organy publiczne mogą wymagać przedłożenia takiego dokumentu od osób ubiegających się o zatrudnienie w nich)
 • akt(y) urodzenia
 • udokumentowanie statusu członków rodziny lub osób będących na utrzymaniu (na ogół w formie dokumentu wydanego przez właściwe władze państwa pochodzenia, zaświadczającego, że osoby te są na utrzymaniu wnioskodawcy lub mieszkają pod tym samym dachem w kraju)
 • wszelkie dokumenty prawne opisujące Pana(i) sytuację osobistą (akt ślubu, wyrok cywilny, zaświadczenie o odbyciu służby wojskowej itd.)
 • legitymację studencką i ważne dokumenty potwierdzające przyjęcie na uniwersytet europejski, jeśli chce Pan(i) być uznany(a) za studenta
 • oryginały wszystkich dyplomów uzyskanych w państwie pochodzenia lub w innym państwie (na potrzeby studiów lub zatrudnienia)
 • wszystkie certyfikaty zawodowe dokumentujące uzyskanie kwalifikacji zawodowych
 • oryginały umów o pracę potwierdzających doświadczenie zawodowe (rodzaj wykonywanych zajęć i czas trwania), w tym również – o ile dotyczy – umowę, w ramach której Pan(i) obecnie pracuje lub zamierza pracować
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i/lub odpowiednie E-formularze, które ułatwią zapewnienie ciągłości zabezpieczenia społecznego w innym państwie UE dla siebie i dla każdego członka rodziny
 • niezbędne dokumenty potwierdzające Pana(i) prawa (okres zatrudnienia i ubezpieczenie społeczne, uprawnienie do otrzymywania zasiłków socjalnych)
 • ostatnie zaświadczenie lekarskie lub - w stosownych przypadkach - inną osobistą dokumentację medyczną (aby ułatwić pracę zagranicznemu lekarzowi)
 • ostatni wyciąg z rachunku bankowego w celu łatwego ustalenia Pana(i) sytuacji finansowej (w stosownych przypadkach)
 • prawo jazdy
 • specyfikację techniczną pojazdu (pojazdów) zabieranego w podróż
 • dowód zapłaty podatku VAT w państwie, w którym samochód został zakupiony (w stosownych przypadkach).

 

 

FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZY WYJEŹDZIE Z PAŃSTWA POCHODZENIA

Jeśli zamierza Pan(i) osiąść w innym państwie UE na średni lub długi okres, może Pan(i) opuścić swoje obecne miejsce zamieszkania. A zatem należy się upewnić, czy zgodnie z prawem i w należyty sposób rozwiązane zostały stosunki umowne z dostawcami usług związanych z lokalem mieszkalnym, dostawą wody, gazu, firmą telekomunikacyjną oraz z dostawcą usług internetowych i telewizyjnych...

W stosownych przypadkach, gdy wybieramy się na długi okres lub zdecydowaliśmy się na pozostanie w państwie przyjmującym, powyższy obowiązek dotyczy także usług bankowych i ubezpieczeniowych (np.: ubezpieczenie mieszkania i/lub samochodu) itd. Można również udać się do profesjonalnych doradców z tych branż w celu ustalenia, czy możliwa jest kontynuacja wykupionych usług i korzystanie z nich, jeśli mieszka się w innym państwie. Następnie należy wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Poszukiwanie rachunku bankowego, lokalu mieszkalnego i pracy w państwie przyjmującym można rozpocząć już przed wyjazdem z kraju. Ponadto przydatne może okazać się wyjaśnienie swojej sytuacji w zakresie świadczeń pracowniczych i zabezpieczenia społecznego poprzez skontaktowanie się ze stosownymi organami w państwie przyjmującym (zob. przydatne adresy).

Ponadto radzimy poinformować swój urząd miejski lub posterunek policji o wyjeździe z państwa. W razie potrzeby należy podać nowy adres korespondencyjny wszystkim instytucjom lub podmiotom, z którymi utrzymuje się kontakty w życiu codziennym.

Należy także pamiętać o poinformowaniu administracji skarbowej państwa pochodzenia o wyjeździe z kraju.

 

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Przepisy UE w zakresie ubezpieczeń społecznych zapewniają, że może Pan(i) korzystać z zabezpieczenia społecznego w innym państwie UE oraz że takie same świadczenia można eksportować do innego państwa UE.

UWAGA: Zalecamy skontaktowanie się przed wyjazdem ze swoją instytucją zabezpieczenia społecznego (np. ZUS) w celu uzyskania niezbędnych informacji i wymaganych E-formularzy i/lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w niektórych Państwach Członkowskich postanowiono, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie będzie jeszcze wydawana. W takich państwach formularze będą wydawane do dnia 31 grudnia 2005 r.).

W zależności od swojej sytuacji należy poprosić o następujące formularze [2]:

 • opieka zdrowotna - formularze, które zostały lub wkrótce zostaną zastąpione przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego: formularze E111 i E111B stosowane przez turystów; E110 stosowane przy międzynarodowych przewozach drogowych, E128 stosowane przez studentów i osoby oddelegowane do innego Państwa Członkowskiego niż ich własny kraj, E119 stosowany przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne i szukające pracy w innym Państwie Członkowskim;
 • planowane leczenie w innym państwie UE - formularz E112;
 • rejestracja emerytów - formularz E121;
 • naliczanie i wypłata emerytur - formularze E200;
 • zasiłki dla bezrobotnych - formularze E300;
 • zasiłki rodzinne - formularze E401;
 • inne formularze (świadczenia dla inwalidów, etc.).

Ponieważ formularze wydawane są indywidualnie, należy wystąpić o ich wydanie dla siebie i, w stosownych przypadkach, dla każdego członka rodziny podróżującego z Panem(ią).

UWAGA: należy upewnić się w swojej instytucji zabezpieczenia społecznego, czy zachowuje się uprawnienia do otrzymywania określonych zasiłków/świadczeń w razie wyjazdu i zamieszkania w innym państwie UE (nie wszystkie świadczenia można przenosić).

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH

Należy pamiętać, że osoby dobrowolnie rezygnujące z pracy mogą w pewnych państwach utracić prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Z tego względu należy zawsze przed wyjazdem sprawdzić swoje uprawnienia zagwarantowane przepisami prawa państwa ostatniego zatrudnienia, ponieważ stosowany jest okres oczekiwania na transfer świadczeń.

W państwie przyjmującym można otrzymać zasiłki dla bezrobotnych, które pobiera się w swoim państwie pochodzenia. Są one wypłacane na restrykcyjnych warunkach i przez ograniczony okres podczas poszukiwania zatrudnienia w innym państwie UE:

 • Osoba taka musi być dostępna dla służb zatrudnienia Państwa zapewniającego zasiłek dla bezrobotnych przez okres minimum 4 tygodni od daty zostania osobą bezrobotną. Okres ten może jednak zostać skrócony przez właściwy organ ds. bezrobotnych.
 • W ciągu 7 dni od daty przybycia do państwa przyjmującego należy zarejestrować się w służbach zatrudnienia państwa, w którym pracy się poszukuje; należy postępować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w E-formularzu.
 • Należy przestrzegać procedur monitorowania stosowanych przez służby zatrudnienia w tym państwie.

Po spełnieniu powyższych warunków uprawniony zachowuje zasiłek dla bezrobotnych maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Jeśli nie uda się mu znaleźć nowej pracy w tym okresie, będzie nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w państwie, w którym ostatnio pracował, wyłącznie jeśli powróci do niego przed upływem okresu trzech miesięcy. W razie powrotu po terminie i bez wyraźnej zgody służb zatrudnienia takiego państwa można utracić wszystkie uprawnienia do zasiłków.

 

PODATKI

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych nie jest regulowane przez prawo UE – jest to kwestia suwerenności krajowej. Państwa europejskie zawarły jednak dwustronne umowy podatkowe, których celem jest unikanie sytuacji podwójnego opodatkowania takiej samej czynności lub dochodów w różnych państwach UE. Należy skontaktować się z właściwymi organami w państwie pochodzenia w celu uzyskania indywidualnych porad uwzględniających Pana(i) sytuację (czas trwania pobytu, państwo wyjazdu, źródła dochodu, formalności itd.).

 

 

SAMOCHÓD I PRAWO JAZDY

PRAWO JAZDY

W przyjmującym Państwie Członkowskim nie trzeba wymieniać prawa jazdy wydanego przez inne Państwo Członkowskie. Ważne prawo jazdy wydane w jednym Państwie Członkowskim będzie w pełni respektowane w przyjmującym Państwie Członkowskim.

Stare krajowe prawa jazdy zachowują ważność do momentu upływu daty ważności. Przed tym terminem należy je wymienić na nowe prawo jazdy sporządzone według wzorca wspólnotowego.

(więcej informacji zamieszczono na: stronie internetowej Komisji dotyczącej praw jazdy or lub http://europa.eu/citizensrights/index_en.cfm?action=factsheet& area=drivinglicence&factsheet=mutualrecognition&country=eu&lang=en)

 

SAMOCHÓD

Według ogólnej zasady samochód powinien być zarejestrowany i opodatkowany w państwie zwyczajowego zamieszkania. Jeśli planujemy zabranie samochodu do innego Państwa Członkowskiego, w którym będziemy mieszkać, samochód taki należy zarejestrować w państwie przyjmującym.

Opłacenie podatku VAT w państwie przyjmującym

Podatek VAT na ogół płaci się w państwie, w którym samochód został nabyty. Cena nowego samochodu zakupionego w państwie UE, które nie jest państwem przeznaczenia nie będzie zawierać podatku VAT.

Podatek VAT płaci się w państwie przeznaczenia, w którym samochód będzie zarejestrowany, wyłącznie jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Samochód zostanie zabrany do państwa przyjmującego oraz
 • Samochód jest nowy (nie jest starszy niż 6 miesięcy i jego przebieg jest poniżej 6000 km) oraz
 • Samochód został nabyty przez osobę w państwie jej pochodzenia lub w innym państwie UE (a nie w państwie przyjmującym).

Rejestracja

W razie zamieszkiwania i jeżdżenia samochodem w państwie przyjmującym przez okres ponad 6 miesięcy należy zarejestrować swój samochód w państwie przyjmującym. Będzie trzeba zapłacić podatek za rejestrację samochodu. Samochód należy zarejestrować przed upływem 6 miesięcy od daty wjazdu do państwa przyjmującego. Proces rejestracji umożliwia władzom krajowym weryfikowanie, czy pojazd ma cechy techniczne (zgodność techniczna i kontrole techniczne) wymagane przez określone prawem normy bezpieczeństwa -zgromadzenie całej niezbędnej dokumentacji technicznej i zlecenie jej tłumaczenia. Ponadto prosimy o zapoznanie się z poniższym informatorem:

http://europa.eu/youreurope/nav/pl/citizens/home.html

 


FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZY WJEŹDZIE DO INNEGO PAŃSTWA UE

Jako obywatele UE, Pan(i) i Pana(i) rodzina mają prawo wjazdu do innego państwa UE legitymując się wyłącznie ważnym dowodem tożsamości lub ważnym paszportem. Należy sprawdzić, czy wszyscy członkowie rodziny mają dokumenty tożsamości. Za członków rodziny uważa się współmałżonka, dzieci poniżej 21 roku życia (lub będące na utrzymaniu) oraz własni rodzice i rodzice współmałżonka, jeśli są na Pana(i) utrzymaniu.

Jeśli część członków rodziny jest obywatelami państw trzecich, należy wystąpić o wizę dla nich.

FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZY OSIEDLANIU SIĘ W INNYM PAŃSTWIE UE

W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące w państwie przyjmującym należy w ciągu trzydziestu dni od daty przyjazdu do unijnego państwa przyjmującego wystąpić o wydanie karty pobytowej (w odpowiednim komisariacie policji lub urzędzie obsługującym obcokrajowców). Nie wszystkie państwa UE wymagają posiadania karty pobytowej, przy czym z tej karty nie wynika prawo do pobytu w danym państwie. Zaleca się jednak wystąpienie o przyznanie karty, ponieważ jej okazywanie będzie wymagane od Pana(i) przy dopełnianiu podstawowych formalności, jak np.: otwieranie rachunku bankowego dla rezydenta, kupno samochodu itd. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt dla członków swojej rodziny, należy na ogół przedłożyć dowód pokrewieństwa (akt ślubu itd.).

Jako pracownik, otrzyma Pan(i) kartę pobytową po przedłożeniu swojego dowodu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) oraz dowodu zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Jako osoba emerytowana, która pracowała w innym państwie UE, ma Pan(i) prawo do przebywania w państwie przyjmującym przez okres, w którym jest Pan(i) w stanie wykazać objęcie polisą ubezpieczenia chorobowego i posiadanie dostatecznych środków finansowych.

Jako student, musi Pan(i) wykazać, że ma dostateczne środki finansowe na studiowanie w państwie przyjmującym (poprzez złożenie oświadczenia lub inne alternatywne sposoby wybrane przez studenta i będące co najmniej równoważne). Osoba taka musi być ponadto przyjęta do akredytowanej uczelni wyższej przede wszystkim w celu odbycia zawodowego kursu szkoleniowego i musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne obejmujące wszystkie ryzyka w państwie przyjmującym.

Przy ustalaniu, czy mamy dostateczne środki finansowe i ubezpieczenie chorobowe należy uwzględnić wszystkich członków rodziny, którzy nie są jeszcze niezależni.

 

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Czasowe pobyty zagraniczne – krótsze niż 3 miesiące

Jeśli Pan(i) zachoruje lub odniesie obrażenia ciała podczas tymczasowego pobytu zagranicą, dostęp do opieki medycznej niezbędnej dla Pana(i) stanu zdrowia (np. w razie złamania nogi, wypadku lub nagłego zachorowania) i z uwzględnieniem przewidywanej długości pobytu zapewnią formularz E111 lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nie ma znaczenia, czy jest Pan(i) zagranicą w celach turystycznych, służbowych czy prywatnych. Bez tego formularza i innych formularzy/lub karty będzie Pan(i) musiał(a) zapłacić za leczenie, a zwrot kosztów otrzyma Pan(i) dopiero po powrocie do państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Ponadto formularz E111 nie jest przeznaczony dla leczenia planowanego zagranicą).

Pobyt powyżej 3 miesięcy w państwie przyjmującym

Po przybyciu do państwa przyjmującego należy zarejestrować się w lokalnym oddziale instytucji zabezpieczenia społecznego w celu uzyskania dostępu do zasiłków chorobowych i innych zasiłków socjalnych. Będzie Pan(i) uprawniony(a) do wszelkich świadczeń niepieniężnych udzielanych na mocy prawa państwa przyjmującego. Świadczenia te obejmują opiekę medyczną i stomatologiczną, leki i hospitalizację, a także bezpośrednie płatności mające na celu zwrot poniesionych kosztów z powyższych tytułów. Z reguły są one udzielane zgodnie z ustawodawstwem państwa przyjmującego, tak jakby dana osoba była ubezpieczona w tym państwie, co może być dla Pana(i) bardziej lub mniej korzystne w porównaniu z ustawodawstwem państwa pochodzenia.

Zasiłki dla bezrobotnych

Służbom zatrudnienia w państwie przyjmującym, w którym poszukujemy pracy należy przedłożyć stosowne E-formularze, aby umożliwić wypłatę zasiłków z rozsądnym terminie.

 

 

LISTA KONTROLNA

UWAGA: Poniższa lista dotyczy głównie sytuacji, w których obywatel UE zamierza zamieszkać w innym państwie UE. Osoby wybierające się do innego państwa UE w celach turystycznych lub planujące krótkotrwały pobyt (nie dłuższy niż 3 miesiące) w innym państwie UE, który nie skutkuje zmianą głównego miejsca zamieszkania, nawet czasowego, mogą przeczytać tylko te punkty, które oznaczone są wyżej wspomnianym symbolem.

Szczegółowe informacje dotyczące organów, z którymi należy się skontaktować w poszczególnych państwach UE oraz wymaganych dokumentów zamieszczono w praktycznych informatorach na stronie „Twoja Europa” (http://europa.eu/youreurope/index_pl.html).

---

Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy zabrało się poniżej wyszczególnione dokumenty i czy skontaktowało się ze wszystkimi stosownymi władzami i organami.

1) Proszę sprawdzić, czy zabrane zostały następujące dokumenty

 • ważny paszport i/lub dowód osobisty dla siebie
 • ważny paszport i/lub dowód osobisty dla członków rodziny i osób będących na utrzymaniu
 • wiza dla członków rodziny i osób będących na utrzymaniu, którzy nie są obywatelami UE
 • dla członków rodziny – udokumentowanie ich statusu członka rodziny lub osoby będącej na utrzymaniu wnioskodawcy
 • ważne prawo jazdy – swoje i członków rodziny
 • specyfikacja techniczna pojazdu
 • dowód zapłaty podatku VAT za samochód.

2) Na przynajmniej 2-4 tygodnie wcześniej należy skontaktować się z właściwą instytucją zabezpieczenia społecznego, aby dopełnić niezbędnych formalności w celu:

 • wyjaśnienia, jakie są prawa Pana(i) i członków rodziny w razie wyjazdu i zamieszkania w innym państwie UE, wyjaśnienie, czy zachowane zostaną uprawnienia do świadczeń/zasiłków (nie wszystkie świadczenia podlegają przeniesieniu)
 • poinformowania o wyjeździe i, o ile jest to możliwe, podania nowego adresu w państwie przyjmującym
 • w celu zapewnienia sobie, podczas pobytu zagranicą, prawa do zasiłków chorobowych, zasiłków dla bezrobotnych, wypłaty emerytur i innych przysługujących nam uprawnień, które można przenosić do państwa przyjmującego, należy pobrać w instytucji zabezpieczenia społecznego wszelkie niezbędne i właściwe formularze oraz/lub Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

3) Należy skontaktować się z odpowiednimi władzami podatkowymi w państwie pochodzenia w celu:

 • uzyskania informacji i porad na temat deklaracji podatkowych i formalności, których należy dopełnić przed wyjazdem z państwa pochodzenia
 • uzyskania informacji o istnieniu dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy swoim państwem pochodzenia a innym państwem UE, w którym planujemy zamieszkać
 • poinformowania o wyjeździe i w miarę możliwości podania nowego adresu w państwie przyjmującym.

4) Należy poinformować Urząd Miasta lub komisariat policji o wyjeździe z państwa

5) W razie konieczności należy zgłosić zmianę adresu we wszystkich instytucjach lub podmiotach, z którymi ma się kontakty w życiu codziennym.

---

Po przyjeździe należy pamiętać o skontaktowaniu się z wszelkimi istotnymi organami i władzami.

W ciągu trzydziestu dni od daty przybycia do państwa przyjmującego należy uzyskać kartę pobytową (w odpowiednim komisariacie policji lub urzędzie obsługującym obcokrajowców). W tym celu należy złożyć:

 • osoby pracujące – dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz dowód zatrudnienia lub samozatrudnienia
 • emeryci, osoby nieaktywne zawodowo lub studenci – dowód (w przypadku studentów zwykłe oświadczenie) posiadania dostatecznych środków finansowych gwarantujących, że dana osoba nie będzie ciężarem dla systemu zabezpieczenia społecznego przyjmującego Państwa Członkowskiego i dowód posiadania polisy ubezpieczenia chorobowego
 • dla członków rodziny – dowód posiadania dostatecznych środków finansowych i ubezpieczenia chorobowego dla każdego członka rodziny, który jest uprawniony do mieszkania z wnioskodawcą.

Po przybyciu do państwa przyjmującego należy zarejestrować się w miejscowej instytucji zabezpieczenia społecznego, aby otrzymywać niepieniężne zasiłki chorobowe. Należy przedłożyć wszelkie istotne formularze (dotyczące zasiłków chorobowych, emerytalnych, dla bezrobotnych itd.) i/lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W ciągu 7 dni od przybycia do unijnego państwa przyjmującego należy zarejestrować się w służbach zatrudnienia państwa, w którym poszukujemy pracy.

Samochód należy zarejestrować w ciągu 6 miesięcy od daty wjazdu do państwa przyjmującego.

Prosimy o skontaktowanie się z właściwym organem skarbowym w państwie przyjmującym oraz zapytanie się o informacje i porady na temat wymaganych formularzy podatkowych i formalności, a także dwustronnych umów zawartych z państwem pochodzenia.

 

---------------------------------

[1] Przydatne może okazać się przetłumaczenie niektórych z powyższych dokumentów na język państwa przyjmującego. Pomocy w tym zakresie udzielają krajowe przedstawicielstwa (konsulat lub ambasada).

[2] Kompletna lista E-formularzy znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_ schemes/docs_en.htm

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login