Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6876 razy

Otwieranie konta bankowego

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Rachunek bankowy, z którego i na który będą dokonywane przelewy, można otworzyć w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej (z zachowaniem swobody handlowej banków). Otwarcie rachunku nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim – zasady dotyczące otwierania rachunków bankowych nadal podlegają przepisom krajowym, które nie zostały ujednolicone.

Z reguły w przypadku zamiaru otwarcia rachunku bankowego w państwie członkowskim, w którym nie mieszka się ani nie jest się zarejestrowanym dla celów podatkowych, należy udowodnić, że jest się rezydentem innego państwa UE.

Osoby zakładające lokaty denominowane w walucie wspólnotowej mają zapewniony minimalny poziom ochrony, który w razie niewywiązania się przez bank ze swoich zobowiązań gwarantuje zwrot na określonych zasadach kwoty minimum 20 tys. EUR na jednego deponenta.

Warto również wiedzieć, że Unia Europejska przyjęła niedawno wspólne przepisy, które skutkują w praktyce tym, iż płatności transgraniczne w euro podlegają takim samym opłatom, jak podobne płatności krajowe w euro. Nie dotyczy to jednak czeków.

 

DOKUMENTY REFERENCYJNE

  • Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 135 z 30.5.1994, str. 5).
  • Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 309 z 25.11.2005, str. 15–36).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login