Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6045 razy

Nieuczciwe warunki umów

OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ PRAWO WSPÓLNOTOWE

Jest Pan(i) chroniony(a) przed nieuczciwymi warunkami, jeżeli jako konsument zawiera Pan(i) umowę z profesjonalistą w dowolnym miejscu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Na ogół za nieuczciwy uważa się warunek umowy, który powoduje znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.

Weźmy za przykład sytuację, gdy kupujemy urządzenie elektryczne AGD, a standardowa umowa sprzedawcy wyłącza odpowiedzialność za opóźnienia w dostawie produktu lub stanowi, że firma w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe powstałe na skutek wad ukrytych.

W razie napotkania na takie umowy można je zakwestionować lub zignorować, ponieważ nie są one wiążące dla konsumenta.

Warunki, w jakich powyższe umowy są nieważne zostały określone w zasadach poszczególnych Państw Członkowskich. Okoliczności oraz inne praktyczne przykłady i informacje zamieszczono w informatorach o nieuczciwych warunkach dla poszczególnych krajów.

W razie wątpliwości co do znaczenia pisemnego warunku (w tym także warunków umowy standardowej) w umowie zawartej ze specjalistą przeważa interpretacja, która jest najkorzystniejsza dla konsumenta. Powyższa zasada wywodzi się z ogólnej zasady, według której w umowach, w których wszystkie lub określone warunki są pisemne, warunki muszą zawsze być sporządzone w prostym i zrozumiałym języku.

Warto podkreślić, że oprócz ogólnej definicji nieuczciwych warunków ustawodawstwo wspólnotowe zawiera indykatywną i niewyczerpującą listę warunków normalnie uważanych za nieuczciwe. Ponadto w celu ochrony konsumentów przed wykorzystywaniem nieuczciwych warunków zasady wspólnotowe zobowiązują Państwa Członkowskie do stosowania odpowiednich i skutecznych środków zapobiegających stałemu korzystaniu z takich warunków.

Ochrona udzielona w ramach prawa wspólnotowego w zakresie nieuczciwych warunków musi być zagwarantowana w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego UE. Ponadto Państwo Członkowskie może zwiększyć lub uzupełnić tę ochronę w kontekście swojego krajowego porządku prawnego.

 

ODNOŚNIKI

  • Dyrektywa Rady 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 95 z 21.4.1993, str. 95).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login