Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5376 razy

Informacje dla przedsiębiorstw i organizacji

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich:
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z administracją UE

Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i organizacje posiadające siedzibę statutową w Unii Europejskiej mogą składać do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE.

Czego może dotyczyć skarga? 

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwego, czyli wadliwego lub nieudolnego administrowania. Do sytuacji takich dochodzi, jeżeli instytucja nie postępuje zgodnie z prawem, nie przestrzega zasad dobrej administracji lub narusza prawa podstawowe. Przykładowymi problemami, którymi zajmował się Rzecznik są:

  • opóźnienia płatności
  • spory wynikające z umów
  • problemy z zaproszeniami do składania ofert
  • odmowa dostępu do dokumentów
  • nieuzasadniona zwłoka
  • naruszenie praw podstawowych

 

Czego nie może dotyczyć skarga? 

Mandat Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ogranicza się do rozpatrywania skarg na instytucje i organy UE. Rzecznik nie może prowadzić dochodzenia w sprawach:

  • skarg na władze krajowe, regionalne lub lokalne w państwach członkowskich, nawet jeżeli skargi dotyczą spraw UE;
  • działań krajowych sądów lub rzeczników praw obywatelskich;
  • skarg na przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne.

Jednakże w razie zwrócenia się do Rzecznika z problemami należącymi do tych obszarów, dołoży on wszelkich starań, aby wskazać skarżącemu organ, do którego powinien się zwrócić.

Dlaczego należy składać skargi? 

Przedsiębiorstwa i stowarzyszenia często uczestniczą w projektach UE i zaproszeniach do składania ofert, a zatem mają bezpośredni kontakt z instytucjami UE. W razie problemów można zwrócić się do Rzecznika. Świadczona przez niego pomoc jest bezpłatna, szybka i skuteczna. Często wykonanie przez służby Rzecznika telefonu do zaskarżonej instytucji wystarczy, aby rozwiązać problem.

Gdzie można uzyskać więcej informacji? 

Jeżeli uważasz, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby Ci pomóc, więcej informacji uzyskasz na jego stronie internetowej lub kontaktując się z biurem Rzecznika pod adresem:

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1, av. du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francja

tel.: (33) 388 17 23 13
faks (33) 388 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu

Przykłady spraw rozpatrzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

Opóźnienie płatności 

Komisja Europejska dokonała zapłaty faktur opiewających na łączną kwotę ponad 17 000 EUR na rzecz niewielkiej spółki, która zwróciła się do Rzecznika po wysłaniu instytucji siedmiu upomnień. Komisja wyjaśniła, że opóźnienie wynikało z technicznych zmian procedur budżetowych i zapewniła, że dokonała przeglądu spraw. Po zwróceniu przez Rzecznika uwagi na fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są szczególnie wrażliwe na skutki opóźnień płatności, Komisja zgodziła się wypłacić również odsetki.

Spory wynikające z umów 

Komisja przyznała, na zasadzie ex gratia, niewielkiej spółce odszkodowanie w wysokości 21 000 EUR po stwierdzeniu przez Rzecznika, że nie dała ona spółce dość czasu na przygotowanie wniosku w ramach zamówienia związanego z badaniami naukowymi i rozwojem. Ostatecznie spowodowało to uznanie wniosku za niedopuszczalny ze względu na zawarty w nim błąd. Komisja podkreśliła, że zależy jej na tym, by nie działać na szkodę MŚP i przyznała, że należytą realizację zamówienia przez skarżącego utrudniły wyjątkowe okoliczności.

Problemy z zaproszeniami do składania ofert 

Rzecznik nie stwierdził przypadku niewłaściwego administrowania w związku z decyzją Parlamentu o odrzuceniu oferty skarżącego złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert. Zaznaczył on jednak, że nie wydaje się, aby oświadczenie Parlamentu dotyczące jego prawa do decyzji uznaniowych przy takich procedurach znajdowało wyraz w treści zaproszenia do składania ofert w tym konkretnym przypadku ani aby było zgodne z zasadami dobrej administracji w odniesieniu do korzystania z uprawnień dyskrecjonalnych.

Odmowa dostępu do dokumentów 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) częściowo udostępnił publicznie sprawozdanie z kontroli po wpłynięciu do Rzecznika skargi w tej sprawie. Ponadto zgodził się on udzielić skarżącej spółce prywatnego dostępu do części sprawozdania konkretnie dotyczących grupy, do której należała spółka. Sprawozdanie dotyczyło projektu finansowanego ze środków UE w Afryce, w którym grupa brała udział. EBI początkowo odmówił dostępu do sprawozdania.

Nieuzasadniona zwłoka 

Komisja podjęła decyzję w sprawie skargi dotyczącej naruszenia przepisów po tym, jak Rzecznik wezwał ją do zajęcia się sprawą. Rzecznik utrzymywał, że twierdzenie Komisji, iż nie może ona osiągnąć politycznego konsensusu w sprawie sposobu postępowania, nie zwalnia jej z obowiązku należytego rozpatrzenia skargi. Niemiecki dostawca usług z zakresu zakładów sportowych złożył skargę do Komisji po tym, jak władze niemieckie nakazały mu zaprzestać oferowania usług, zmuszając go tym samym do zakończenia działalności gospodarczej. Zdaniem skarżącego stanowiło to naruszenie zasady swobodnego świadczenia usług.

Naruszenie praw podstawowych 

Rzecznik skrytykował Komisję za to, że nie wykazała, iż osiągnęła odpowiednią równowagę między koniecznością stosowania zasad należytego zarządzania finansami w zakresie udzielanych przez nią dotacji a prawem skarżącego, organizacji pozarządowej działającej w dziedzinie środowiska naturalnego, do sprawiedliwego traktowania z należytym poszanowaniem zasady domniemania niewinności. Komisja odrzuciła wniosek organizacji o pomoc finansową w ramach programu wspólnotowego, ponieważ wobec organizacji toczyło się postępowanie przygotowawcze.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login