Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6671 razy

Sprzedaż akwizycyjna

OCHRONA W RAMACH PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Jako konsument miał(a) Pan(i) z pewnością kontakt ze sprzedażą obwoźną, gdy na przykład sprzedawca bez zaproszenia składa Panu(i) wizytę. Unia Europejska wprowadziła przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed ryzykami wynikającymi z tego rodzaju praktyk handlowych, ponieważ konsument może nie być przygotowany, a często nie jest w stanie w takich okolicznościach porównać oferowaną jakość i cenę z innymi produktami.

Przepisy przede wszystkim obejmują umowy zawierane pomiędzy dostawcą towarów (lub usług) a konsumentem:

  • w trakcie zorganizowanego przez przedsiębiorcę wyjazdu poza lokal przedsiębiorstwa lub
  • w trakcie odwiedzin przedsiębiorcy z własnej inicjatywy w domu lub miejscu pracy konsumenta.

W takich okolicznościach przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić konsumenta na piśmie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy w określonym terminie. Taki dokument, który musi być opatrzony datą, musi również jasno określać imię i nazwisko oraz adres osoby, wobec której można dochodzić tego prawa oraz informacje umożliwiające identyfikację umowy.

W celu odstąpienia od umowy konsument musi wysłać zawiadomienie w terminie nie krótszym niż siedem dni od otrzymania przez konsumenta pisemnego zawiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy.

Należy jednak pamiętać, że powyżej opisana ochrona nie ma zastosowania do środków spożywczych, napojów lub innych produktów przeznaczonych do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym i dostarczanych regularnie przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania. Ochrona nie dotyczy także umów o prace budowlane, umów sprzedaży nieruchomości, umów dotyczących papierów wartościowych oraz umów ubezpieczeniowych, które są regulowane innymi przepisami krajowymi lub wspólnotowymi.

Ponadto szczególne przepisy mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie katalogu, z którego treścią konsument ma sposobność zapoznać się pod nieobecność przedstawiciela przedsiębiorcy. Zasady te mają na celu zapewnienie podobnej lub identycznej ochrony w porównaniu z ochroną dostępną w przypadku sprzedaży obwoźnej.

Ochrona udzielona w ramach prawa wspólnotowego w zakresie sprzedaży obwoźnej musi być zagwarantowana w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego Unii.

 

ODNOŚNIKI

  • Dyrektywa Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 371 z 31.12.1985, str. 31).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login