Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7526 razy

Reklama wprowadzająca w błąd

OCHRONA W RAMACH PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

W celu ochrony konsumentów przed reklamami wprowadzającymi w błąd i przed ich nieuczciwymi skutkami Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady, mające zastosowanie na terenie całej Unii.

W skrócie, reklama wprowadzająca w błąd to każda reklama przeprowadzona przez profesjonalistę, która w jakikolwiek sposób w tym przez słowa lub sposób prezentacji, wprowadza lub może wprowadzić w błąd osobę wpływając przykładowo na dokonywany przez nią wybór produktu lub usług, które zamierza nabyć lub reklama która, z powodu swojej zwodniczej natury, może wpłynąć na jej postępowanie gospodarcze lub która, z tych powodów, szkodzi lub może szkodzić konkurentowi.

W celu ustalenia, czy reklama wprowadza w błąd należy uwzględnić wszystkie jej aspekty. W szczególności reklama może zawierać informacje dotyczące cech charakterystycznych produktu, jego dostępności, składu, ceny lub ilości, spodziewanych rezultatów jego zastosowania, rezultatów przeprowadzonych testów, tożsamości i kwalifikacji reklamującego itd.

Należy zauważyć, że reklamę można uznać za wprowadzającą w błąd zarówno w odniesieniu do jej zawartości, jak i sposobu prezentacji przesłania. Ma to przykładowo miejsce, gdy osoba otrzymuje ulotkę reklamową, której ogólny sposób prezentacji treści wywołuje u niej przekonanie, że wygrała pewną kwotę pieniędzy lub prezent, a gdy w rzeczywistości tak nie jest.

Jeśli padł(a) Pan(i) ofiarą reklamy wprowadzającej w błąd, należy wiedzieć, że oprócz szansy na uzyskanie odszkodowania zgodnie z krajowymi przepisami poszczególnych Państw Członkowskich, przepisy wspólnotowe zobowiązują Państwa Członkowskie do zapewnienia odpowiednich i skutecznych środków kontroli wprowadzających w błąd reklam, w interesie konsumentów, osób, które ze sobą konkurują i w ogólnym interesie publicznym.

W zależności od Państwa Członkowskiego może istnieć możliwość wytoczenia powództwa przez osoby lub organizacje mające uzasadniony interes w zakazaniu reklamy wprowadzającej w błąd. Zwrócenie się do organów administracyjnych lub sądów może, w zależności od okoliczności, doprowadzić do środków nakazujących zaprzestania takiej reklamy albo na czas określony, albo definitywnie. Organy mogą także zakazać reklamę, jeżeli nie została ona jeszcze opublikowana, ale jej publikacja jest bliska. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzania dobrowolnej kontroli przez krajowe organy samoregulacyjne.

Reklamujący powinni zawsze być w stanie udowodnić prawdziwość twierdzeń zawartych w reklamie. A zatem powinni dostarczyć dowody na dokładność swoich twierdzeń.

Postanowienia wspólnotowe na temat reklam określają również warunki, na których dopuszczalne są porównania w reklamach. Reklama porównawcza oznacza każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta. Do reklam porównawczych zastosowanie mają także środki kontrolowania reklam wprowadzających w błąd ustanowione przez Państwa Członkowskie.

Ochrona udzielona w ramach prawa wspólnotowego w zakresie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej musi być zagwarantowana w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego Unii. Państwa Członkowskie mogą zwiększyć lub uzupełnić ochronę konsumentów w ramach przepisów krajowych - wyłącznie w odniesieniu do reklam wprowadzających w błąd.

 

ODNOŚNIKI

  • Dyrektywa 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 250, 19.9.1984, str. 17).
  • Dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. zmieniająca dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 290, 23.10.1997, str. 18).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login