Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 9571 razy

Koordynacja innych świadczeń

Unijne przepisy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego dotyczą wszelkiego rodzaju świadczeń krajowych, takich jak świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa, świadczenia emerytalne, świadczenia inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych czy też zasiłki rodzinne.

Zasiłki dla bezrobotnych

W przypadku utraty pracy zazwyczaj można wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych jedynie w kraju, w którym było się ubezpieczonym bezpośrednio przed utratą pracy.

Pracownicy przygraniczni zazwyczaj otrzymują zasiłek zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym mieszkają.

Zgodnie z przepisami UE osoba, która udaje się do innego kraju w poszukiwaniu pracy, zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jednak prawo to przysługuje jej przez czas ograniczony i na określonych warunkach:

  • Osoba taka musi być dyspozycyjna dla urzędu zatrudnienia kraju, który wypłaca zasiłek dla bezrobotnych, przez co najmniej cztery tygodnie po uzyskaniu statusu bezrobotnego. Ten okres może jednak zostać skrócony przez dany urząd. Chodzi o to, żeby osoba poszukująca pracy w pierwszej kolejności wyczerpała wszystkie możliwości znalezienia nowej pracy we własnym kraju, a dopiero potem rozpoczęła poszukiwanie pracy za granicą.
  • W ciągu siedmiu dni od wyjazdu należy zarejestrować się w urzędzie zatrudnienia w kraju, w którym szuka się pracy.
  • Należy zastosować się do procedur kontrolnych wymaganych przez służby zatrudnienia tego kraju.
  • Zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwać przez maksymalnie trzy miesiące. Jeżeli dana osoba nie będzie w stanie znaleźć w tym czasie nowej pracy, będzie nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym była ostatnio zatrudniona, pod warunkiem że wróci do tego kraju przed upływem trzech miesięcy. Jeżeli wróci w terminie późniejszym, bez jednoznacznego zezwolenia służb zatrudnienia tego kraju, straci wszelkie uprawnienia do zasiłku.
  • Do trzymiesięcznych wypłat zasiłku ma się prawo tylko raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia.

Wielu bezrobotnych traci uprawnienia do zasiłku, ponieważ nie znają powyższych zasad. Opuszczają kraj, w którym byli ostatnio zatrudnieni, bez zgłoszenia tego w urzędzie zatrudnienia, za późno rejestrują się w kraju, do którego przybyli szukać pracy, albo wracają już po upływie trzymiesięcznego okresu. W związku z tym przed wyjazdem z kraju, w którym otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych, należy skontaktować się z urzędem zatrudnienia. Instytucja ta wystawi formularz E303, który należy przedłożyć w urzędzie kraju, w którym zamierza się szukać pracy, aby uzyskać tam wypłatę zasiłku w rozsądnym terminie.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne istnieją we wszystkich krajach. Jednak ich wysokość i warunki, na jakich są przyznawane, znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Przepisy UE koordynujące zasady udzielania świadczeń rodzinnych są następujące:

  • Jeżeli członkowie rodziny danej osoby mieszkają w tym samym kraju, w którym dana osoba jest ubezpieczona (zazwyczaj jest to kraj, w którym dana osoba pracuje), kraj ten zawsze będzie krajem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych.
  • Jeżeli członkowie rodziny mieszkają w jednym kraju, a dana osoba jest ubezpieczona w innym, rodzina z zasady otrzyma świadczenia z tego kraju, który stosuje korzystniejsze przepisy. Prawodawstwo UE dotyczące pokrywających się przepisów pozwala uniknąć podwójnej wypłaty świadczeń.
  • Osoby bezrobotne są uprawnione do świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami kraju, w którym pobierają zasiłek dla bezrobotnych. Dotyczy to również członków rodziny mieszkających w innym państwie.
  • Emeryci i renciści zazwyczaj otrzymują świadczenia rodzinne od państwa, które wypłaca im emeryturę.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login