Strona główna » praca w UE » Praca w innym kraju UE » Koordynacja innych świadczeń

Unijne przepisy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego dotyczą wszelkiego rodzaju świadczeń krajowych, takich jak świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa, świadczenia emerytalne, świadczenia inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych czy też zasiłki rodzinne.

Zasiłki dla bezrobotnych

W przypadku utraty pracy zazwyczaj można wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych jedynie w kraju, w którym było się ubezpieczonym bezpośrednio przed utratą pracy.

Pracownicy przygraniczni zazwyczaj otrzymują zasiłek zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym mieszkają.

Zgodnie z przepisami UE osoba, która udaje się do innego kraju w poszukiwaniu pracy, zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jednak prawo to przysługuje jej przez czas ograniczony i na określonych warunkach:

Wielu bezrobotnych traci uprawnienia do zasiłku, ponieważ nie znają powyższych zasad. Opuszczają kraj, w którym byli ostatnio zatrudnieni, bez zgłoszenia tego w urzędzie zatrudnienia, za późno rejestrują się w kraju, do którego przybyli szukać pracy, albo wracają już po upływie trzymiesięcznego okresu. W związku z tym przed wyjazdem z kraju, w którym otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych, należy skontaktować się z urzędem zatrudnienia. Instytucja ta wystawi formularz E303, który należy przedłożyć w urzędzie kraju, w którym zamierza się szukać pracy, aby uzyskać tam wypłatę zasiłku w rozsądnym terminie.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne istnieją we wszystkich krajach. Jednak ich wysokość i warunki, na jakich są przyznawane, znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Przepisy UE koordynujące zasady udzielania świadczeń rodzinnych są następujące: