Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 12589 razy

Dostęp do źródeł finansowania

Podczas gdy duże przedsiębiorstwa zwykle korzystają z rynków finansowych w celu generowania inwestycji, małe przedsiębiorstwa mają dostęp do finansowania tylko z ograniczonych źródeł.

Pożyczki bankowe

Banki szacują ryzyko przedsiębiorstw zanim udzielą pożyczki, przewidując ich rozwój i zdolność spłaty. Odmawiają udzielenia pożyczki, gdy wiąże się ona z potencjalnie wysokim ryzykiem i niskim zyskiem, co zdarza się często w przypadku mniejszych pożyczek.

Banki są bardziej skłonne do udzielenia pożyczki, gdy strona trzecia udziela gwarancji, która pokrywa część ryzyka ponoszonego przez bank.

Udział w kapitale przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa, które stanowią zbyt wysokie ryzyko dla banków i nie są w stanie zabezpieczyć pożyczek mogą zwiększyć kapitał, sprzedając udziały w przedsiębiorstwie.

Inwestorzy dostarczą kapitał podwyższonego ryzyka małym, innowacyjnym przedsiębiorstwom z dużym potencjałem rozwoju, jeżeli przewidują znaczny zysk z udziałów w tym przedsiębiorstwie.

Łączenie finansowania dłużnego i kapitałowego

Łączenie finansowania dłużnego i kapitałowego, zwane również finansowaniem typu mezzanine lub quasi kapitałem własnym, jest często wykorzystywane do finansowania rozszerzenia działalności lub przeniesienia własności w przypadku dojrzałych przedsiębiorstw, gdzie ryzyko inwestorów jest łatwe do oszacowania.

Trzy strony biorą udział w przeniesieniu własności: inwestor, zapewniający finansowanie dłużne i kapitałowe, sprzedający, który zwykle otrzymuje gotówkę, i nabywca, który uzyskuje znaczny procent udziałów przedsiębiorstwa i dopuszczalny poziom długu przedsiębiorstwa.

Złożoność takiego finansowania oznacza, że zwykle jest ono dostępne tylko w przypadku transakcji powyżej 5 milionów euro, niemniej jednak finansowanie typu mezzanine coraz częściej stosuje się w transakcjach na niższe kwoty.

Dotacje

Aby zachęcić przedsiębiorstwa do skoncentrowania wysiłków na pewnych elementach działalności gospodarczej, takich jak innowacje i ochrona środowiska, UE i rządy krajowe oferują dotacje przeznaczone na współfinansowanie działań w ramach projektów.


W Polsce funkcjonuje system funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Ważną rolę pełni także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która wdraża programy operacyjne, będące elementem wsparcia przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia dotyczące np. innowacyjności.

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. Pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji.

Udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty a maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 tysięcy zł.

Fundusze poręczeniowe poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50 do 80 procent kwoty kredytu lub pożyczki.

Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poręczenia udzielane są po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, ale także za wynagrodzeniem, uwzględniającym między innymi ryzyko niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania oraz koszty administracyjne.

Poręczenia są udzielane w wysokości nie przekraczającej 80 procent zobowiązania, którego dotyczą.

 

Źródła informacji

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), które są finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa, składają odpowiednie wnioski o dofinansowanie, które (w procedurze konkursowej) podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

W ramach funduszy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym. Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75 procent wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 milionów zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspiera także działalność Funduszy Pożyczkowych oraz Funduszy Poręczeń Kredytowych, które udzielają pożyczek i poręczeń przedsiębiorcom z sektora małych i średnich  przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą korzystać z funduszy kapitału zalążkowego, typu seed capital, którego powstawanie wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działa punkt informacyjny, gdzie przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się o możliwości i sposoby ubiegania się o dotacje.

 

 

Indywidualna pomoc i doradztwo

W dziale Finanse Katalogu dla przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej, regionalne izby gospodarcze oferują informacje, szkolenia i doradztwo w zakresie finansów dla firm. W zakresie usług jest m.in. sporządzanie biznes planu, informacje na temat możliwości pozyskania pożyczki w danym regionie, jak skorzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Enterprise Europe Network

"Enterprise Europe Network" jest dużą siecią (skupiającą 600 lokalnych organizacji i 4 tysiące personelu), która udziela informacji i porad dla przedsiębiorców przy współpracy z lokalnymi partnerami.

  • Informacje na temat Enterprise Europe Network English
  • Enterprise Europe Network – punkty kontaktowe – Polska English

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login