Strona główna » praca w UE » Praca w innym kraju UE » Swobodny przepływ – obywatele UE

Swobodny przepływ pracowników oznacza, że każdy obywatel UE ma prawo do pracy w każdym innym kraju UE.  

Ta podstawowa swoboda (ustanowiona w artykule 39 Traktatu WE) uprawnia Państwa do:   

Obywateli Bułgarii, Czech, Estonii Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii oraz Słowacji mog± dotyczyć tymczasowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy w innym kraju, jednak nie mog± one trwać dłużej niż 7 lat od przyst±pienia tych krajów do UE (Bułgaria i Rumunia s± państwami członkowskimi od 1 stycznia 2007 r., pozostałe kraje od 1 maja 2004 r.).