Strona główna » praca w UE » Praca w innym kraju UE » Prawo pobytu

Z prawem pobytu nieodłącznie związane jest prawo do podejmowania pracy w innym państwie członkowskim.

Na podstawie dyrektywy w sprawie prawa pobytu obywateli UE (dyrektywa 2004/38/WE) od pracowników migrujących można wymagać zarejestrowania się we właściwym urzędzie w miejscu pobytu jedynie w przypadku, gdy przyjmujące państwo członkowskie uzna to za konieczne.

Formalności, których należy dopełnić, zależą od długości okresu zatrudnienia:

Osoby, które nie dopełnią tych formalności, mogą zostać poddane współmiernym sankcjom o charakterze niedyskryminującym.

Mimo to możliwe jest rozpoczęcie pracy przed dokonaniem rejestracji.

Prawo stałego pobytu

Osoby, które legalnie przebywały na terytorium państwa przyjmującego przez nieprzerwany okres pięciu kolejnych lat, uzyskują prawo stałego pobytu w tym państwie. Na wniosek osoby zainteresowanej właściwe władze powinny wystawić dokument poświadczający pobyt stały.

Po uzyskaniu prawa stałego pobytu można to prawo utracić jedynie w przypadku opuszczenia danego kraju na okres dłuższy niż dwa kolejne lata.

W niektórych przypadkach można uzyskać ten status wcześniej: