Strona główna » praca w UE » Praca w innym kraju UE

Obywatele UE mają prawo do podejmowania lub poszukiwania pracy w innym państwie UE.

Strona zawiera informacje na temat praw pracowników przemieszczających się w ramach terytorium Wspólnoty oraz praw pokrewnych, a także na temat ograniczeń stosowanych do pracowników krajów, które ostatnio przystąpiły do UE. Przedstawiono również w zarysie prawa obywateli krajów nienależących do UE w odniesieniu do podejmowania pracy w państwach UE.

Poza tym dział ten zawiera szczegółowe informacje o warunkach mających zastosowanie do osób tymczasowo wysyłanych przez pracodawcę (w charakterze pracownika delegowanego) do innego państwa członkowskiego w celach zawodowych.

Sieć EURES, w skład której wchodzi ponad 750 doradców, oraz portal EURES zawierający informacje o możliwościach zatrudnienia i praktyczne rady pomogą Państwu znaleźć pracę za granicą i przygotować się do przeprowadzki do innego kraju.

Sieć niezależnych ekspertów monitoruje zmiany zachodzące w ustawodawstwie, administracji i orzecznictwie w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników.