Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 12441 razy

Przepisy w zakresie ochrony środowiska

Przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na środowisko i muszą stosować się do przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w wielu dziedzinach, takich jak jakość powietrza, substancje chemiczne czy gospodarowanie odpadami. Aspekty takie jak ograniczenie zanieczyszczenia, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zachowywanie różnorodności biologicznej i rozważniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych składają się na działalność przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska oraz stanowią priorytety szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju można postrzegać jako inwestycję z długoterminowymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska może również pomóc w tworzeniu nowych rynków dla produktów przyjaznych dla środowiska, a także stanowić bodziec dla badań i wprowadzania innowacji.

Wspólnotowa polityka ochrony środowiska opiera się na dwóch podstawowych zasadach:

  • zasada ostrożności - gdy dane działanie lub polityka niosą ze sobąryzyko spowodowania szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, podejmowane są środki nadzwyczajne;
  • zasada "zanieczyszczający płaci" - zanieczyszczający ponosi odpowiedzialność finansową za zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzonym środowisku.

Przedsiębiorstwa w UE muszą spełniać pewne wymogi w zakresie ochrony środowiska, które m. in. obejmują:

System handlu uprawnieniami do emisji

UE ustanowiła system handlu uprawnieniami do emisji w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Firmy działające w branży energetycznej, hutnictwie żelaza i stali, przemyśle papierniczym oraz górniczym muszą monitorować emisje CO2 i składać sprawozdania na ten temat. Władze krajowe przyznają przedsiębiorstwom limity uprawnień do emisji, które uprawniają je do emisji określonej ilości CO2 lub innego gazu cieplarnianego w danym okresie.

Przedsiębiorstwa mogą same wykorzystać swoje limity lub odsprzedać je innym przedsiębiorstwom. Mogą również kupić dodatkowe uprawnienia od innych przedsiębiorstw lub rządów państw UE.

Komisja Europejska zaproponowała ulepszenie systemu poprzez scentralizowanie rozdziału uprawnień na szczeblu UE, sprzedawanie większej liczby zezwoleń na aukcjach oraz objęcie systemem również innych gazów cieplarnianych.

Gospodarowanie odpadami

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać prawodawstwa w zakresie ograniczania ilości odpadów, ich recyklingu i ponownego użytkowania.

Ekologiczne projektowanie produktów wykorzystujących energię

Kwestie związane z efektywnością energetyczną powinny zostać uwzględnione na wczesnym etapie projektowania produktu. Unia Europejska przyjęła przepisy, na mocy których produkty wykorzystujące energię, zwłaszcza te, w przypadku których można zaoszczędzić energię, jak na przykład urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia podgrzewające, muszą być projektowane w sposób zwiększający ich energooszczędność.

Przedsiębiorstwa mogą z własnej inicjatywy stosować surowsze normy w zakresie ochrony środowiska, niż te przewidziane w przepisach prawnych .

Programy

LIFE+ zapewnia konkretne wsparcie w zakresie projektów ochrony środowiska i przyrody. Przewidziany na lata 2007-2013 budżet programu w wysokości 2,1 miliarda euro służy współfinansowaniu projektów ochrony środowiska w trzech kategoriach: przyroda i różnorodność biologiczna, polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem, informacja i komunikacja.

Program pomocy MŚP w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska skierowany jest do małych przedsiębiorstw, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, którym często brakuje zasobów i wiedzy fachowej, żeby zrozumieć jaki wpływ wywierają na środowisko naturalne i jak mogą temu zaradzić. W ramach programu przedsiębiorstwa otrzymują środki finansowe, informacje i narzędzia, dzięki którym mogą funkcjonować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Środki finansowe przeznaczone na poprawę wyników przedsiębiorstw w dziedzinie ochrony środowiska pochodzą z różnych źródeł.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Jak odpowiedzialnie prowadzić działalność gospodarczą?

| mapa witryny | login