Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7102 razy

Standardy społeczne

W ramach strategii lizbońskiej UE postanowiła działać na rzecz stworzenia większej liczby miejsc pracy o lepszej jakości. Dlatego prawo UE zobowiązuje przedsiębiorstwa do stosowania szeregu standardów społęcznych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Niedyskryminacja

Aby zapewnić obywatelom UE prawo do pracy na terenie całej UE, zabrania się pracodawcom dyskryminowania obywateli innych krajów UE przy rekrutacji, zwolnieniu z pracy czy w odniesieniu do jakichkolwiek innych aspektów warunków pracy.

Prawo UE zakazuje pracodawcom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto pracodawcy muszą zapewnić w miejscu pracy stosowne udogodnienia dla pracowników niepełnosprawnych.

Równość płci

Pracodawcy muszą przestrzegać zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia, warunki pracy, urlopy wychowawcze, awans i wynagrodzenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Unia Europejska określa minimalne wymogi dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Obejmują one ogólne zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu, eliminowania czynników ryzyka i sprzyjających wypadkom oraz informowania i szkolenia pracowników i ich przedstawicieli.

Stosunki pracy

Unia Europejska aktywnie wspiera dobrowolnie podejmowany dialog między pracodawcami i pracownikami oraz między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Pracodawcy muszą konsultować się z przedstawicielami pracowników w pewnych kwestiach, np. planując zwolnienia grupowe.

Większe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w więcej niż jednym kraju UE na wniosek pracowników są zobowiązane do ustanowienia europejskiej rady zakładowej w celu przekazywania informacji pracownikom oraz prowadzenia z nimi konsultacji.

Mając na uwadze ochronę praw pracowniczych, a także umożliwienie pracodawcom zachowania konkurencyjności, UE promuje model flexicurity - połączenie elastycznych rynków pracy z wysokim poziomem bezpieczeństwa pracy.

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać minimalnych wymogów przewidzianych w przepisach prawa, ale mogą też stosować surowsze standardy, które w większym stopniu uwzględniają kwestie społeczne.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Jak odpowiedzialnie prowadzić działalność gospodarczą?

| mapa witryny | login