Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10590 razy

Etapy procedury naboru

Etapy procedury naboru

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w tego rodzaju procedurze, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online i wysłać go do EPSO przed upływem terminu przewidzianego na rejestrację. Na jednym z późniejszych etapów będą musieli również wydrukować ten formularz i wysłać go razem z wymaganymi dokumentami stanowiącymi dowód na to, że spełniają oni kryteria ogólne i specyficzne dla danego konkursu. Wymogu tego nie należy lekceważyć – nawet samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego może się okazać czasochłonne.

 

Otwarte konkursy na urzędników

Wszystkie ogłoszenia o konkursach są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, serii C.

Konkursy składają się zazwyczaj z etapów opisanych poniżej. Jednak nie w każdym przypadku – inaczej przebiegają na przykład konkursy dla lingwistów (tłumacze ustni, tłumacze pisemni, prawnicy lingwiści).

UWAGA: Począwszy od 2010 r. w procedurze doboru pracowników zostaną prawdopodobnie wprowadzone duże zmiany w wyniku przejścia na egzaminy oparte na ocenie kompetencji, co zostało przewidziane w Programie Rozwoju EPSO pdf - 175 KB [175 KB] .

 

Testy wstępne (wstępna selekcja)

Na etap ten składają się zazwyczaj dwa testy wielokrotnego wyboru, które kandydat rozwiązuje w swoim drugim języku (angielski, francuski lub niemiecki). Pierwszy test sprawdza wiedzę na temat Unii Europejskiej: jej historii, instytucji i obszarów działalności. Drugi sprawdza umiejętności w zakresie rozumienia tekstu pisanego i operowania danymi liczbowymi.

Testy wstępne są zazwyczaj rozwiązywane na komputerze i odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

Testy pisemne

Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w testach wstępnych oraz spełniają kryteria ogólne i specyficzne dla danego konkursu, zostają poproszeni o przedłożenie dokumentów poświadczających ich kwalifikacje i ewentualnie doświadczenie zawodowe oraz otrzymują zaproszenie na testy pisemne. Testy te składają się zazwyczaj z trzech etapów:

TEST 1: Test wielokrotnego wyboru, który sprawdza specjalistyczną wiedzę kandydata w dziedzinie, której dotyczy konkurs. Kandydat rozwiązuje test w swoim drugim języku (angielski, francuski lub niemiecki).

TEST 2: Test ten również dotyczy dziedziny konkursu i jest przeprowadzany w drugim języku kandydata (angielski, francuski lub niemiecki). Jego celem jest sprawdzenie:

  • wiedzy kandydata,
  • umiejętności logicznego myślenia oraz dokonywania analiz i podsumowań,
  • zdolności tworzenia tekstu pisanego.

TEST 3: Na tym etapie kandydaci sporządzają w swoim głównym języku krótką notatkę, w której streszczają argumenty i wnioski z testu pisemnego numer 2. Ma to na celu sprawdzenie znajomości tego języka – w tym zarówno pod kątem stylu, jak i sposobu przedstawienia treści.

Egzamin ustny

Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki we wszystkich testach pisemnych razem wziętych (a zarazem uzyskali w każdym z nich ocenę umożliwiającą co najmniej zdanie testu) oraz którzy spełniają kryteria ogólne i specyficzne dla danego konkursu, zostają dopuszczeni do egzaminu ustnego.

Rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji egzaminacyjnej jest prowadzona głównie w drugim języku kandydata (angielski, francuski lub niemiecki). Jej celem jest ocena tego, czy kandydat:

  • byłby w stanie wywiązywać się z obowiązków opisanych w ogłoszeniu o konkursie,
  • posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której dotyczy konkurs,
  • posiada wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej instytucji i obszarów działalności,
  • byłby w stanie odnaleźć się jako urzędnik europejskiej służby cywilnej pracujący w wielokulturowym środowisku.

Sprawdzana jest również znajomość głównego języka kandydata.

Egzamin ustny przeprowadzany jest zazwyczaj w Brukseli lub Luksemburgu.

Lista rezerwowa i rekrutacja

Nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przejdą konkurs, są zamieszczane na liście rezerwowej. Lista ta służy instytucjom jako podstawa do zatrudniania nowych pracowników. Listy rezerwowe początkowo są ważne przez rok, ale okres ich ważności może potem zostać przedłużony.

UWAGA: Tempo i kolejność zatrudniania zależą wyłącznie od potrzeb instytucji i dostępnych wakatów. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje żadnej prawnej gwarancji zatrudnienia.

 

Nabór pracowników kontraktowych

Testy

Kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu do wyrażenia zainteresowania, otrzymują zaproszenie do udziału w testach, które sprawdzają ich ogólne predyspozycje, w tym zwłaszcza zdolność rozumienia tekstu pisanego i operowania danymi liczbowymi oraz wiedzę o Unii Europejskiej. Kandydat rozwiązuje testy w swoim drugim języku (angielski, francuski lub niemiecki).

  1. Większość kandydatów rozwiązuje na komputerze testy zawierające pytania z zakresu rozumienia tekstu pisanego i operowania danymi liczbowymi oraz z dziedziny wiedzy o Unii Europejskiej. Kandydaci biorący udział w naborze do Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) rozwiązują te testy na papierze.
  2. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli testy dotyczące rozumienia tekstu pisanego i operowania danymi liczbowymi oraz wiedzy o Unii Europejskiej, otrzymują później zaproszenie do udziału w teście sprawdzającym określone kompetencje. W niektórych przypadkach testy te mogą mieć formę egzaminu ustnego.

Baza kandydatów i rekrutacja

Dane kandydatów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie testy, są umieszczane w bazie danych. To ona jest podstawą do rekrutacji pracowników na wolne etaty w instytucjach i agencjach. Każda baza danych jest ważna przez okres trzech lat.

Uwaga: Tempo i kolejność zatrudniania zależą wyłącznie od potrzeb instytucji i dostępnych wakatów. Znalezienie się w bazie danych nie daje żadnej prawnej gwarancji zatrudnienia.

 

 

Kandydaci o specjalnych potrzebach

Kandydaci, którzy mają specjalne potrzeby lub są niepełnosprawni (czasowo lub trwale), informują o tym przy wypełnianiu zgłoszenia / podczas rejestracji. W odpowiedzi na tego rodzaju szczególne potrzeby EPSO stara się podjąć, w granicach rozsądku, środki konieczne do tego, aby umożliwić tym kandydatom udział w testach organizowanych w ramach procedury doboru pracowników.

 

 

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login