Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3039 razy

w przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela Unii

Każda osoba pochodząca z państwa członkowskiego jest obywatelem Unii Europejskiej.

Status ten daje Państwu podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w prawie wspólnotowym.

Bez względu na możliwość bezpośredniego skorzystania, w ramach własnej zdolności prawnej, z przepisów o obywatelstwie Unii dających Państwu podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, postanowili Państwo uzyskać prawo pobytu z uwagi na status członka rodziny obywatela Unii, który spełnia warunki posiadania prawa pobytu.

W związku z tą decyzją mają Państwo prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim przez okres powyżej trzech miesięcy, dopóki takie prawo posiada obywatel Unii, dzięki któremu uzyskali Państwo własne prawo pobytu. Aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych przypadkach związanych z prawem pobytu obywatela Unii należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

Prawo wspólnotowe zapewnia ochronę Państwa prawa pobytu także w przypadku, gdy nie mogą Państwo dłużej wywodzić swojego prawa pobytu od prawa obywatela Unii ze względu na to, że istniejąca więź wygasła wskutek jego śmierci lub wyjazdu z przyjmującego państwa członkowskiego.

Śmierć obywatela Unii lub jego wyjazd z przyjmującego państwa członkowskiego nie mają wpływu na Państwa prawo pobytu, pod warunkiem że spełniają Państwo warunki posiadania prawa pobytu w ramach własnej zdolności prawnej (tzn. można Państwa uznać za pracownika, osobę prowadzącą działalność na własny rachunek lub studenta) lub są Państwo członkiem rodziny osoby spełniającej powyższe warunki[1].

Ponadto wyjazd obywatela Unii z przyjmującego państwa członkowskiego lub jego śmierć nie pociągają za sobą utraty prawa pobytu przez jego dzieci lub rodzica, który sprawuje faktyczną opiekę nad dziećmi, jeżeli dzieci zamieszkują w przyjmującym państwie członkowskim i są zapisane do instytucji edukacyjnej w celu studiowania tam, aż do momentu zakończenia przez nie studiów.

Jeśli powyższe wymagania są spełnione, mają Państwo nadal prawo do pobytu w przyjmującym państwie członkowskim. Nie mają Państwo obowiązku zgłaszania istniejącej sytuacji władzom krajowym ani występowania z wnioskiem o wydanie nowego zaświadczenia o rejestracji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o prawie pobytu w ramach posiadanej zdolności prawnej należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Władze krajowe nie mogą:

  • wymagać od Państwa zgłaszania zaistniałych zmian;
  • wymagać od Państwa złożenia wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o rejestracji.

 

TEKSTY REFERENCYJNE

  • Dyrektywa 2004/38/WE, Dziennik Urzędowy nr L 158 z 30 kwietnia 2004 r.

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.

 

Zachowanie prawa pobytu przez członków rodziny niebędących obywatelami Unii w przypadku śmierci obywatela Unii

Państwa prawo pobytu przez okres powyżej trzech miesięcy w przyjmującym państwie członkowskim zależy od posiadania takiego prawa przez obywatela Unii, dzięki któremu uzyskaliście własne prawo pobytu. Mogą Państwo przebywać w przyjmującym państwie członkowskim dopóty, dopóki można Państwa uznać za członka rodziny obywatela, który posiada tam prawo pobytu[2].

Prawo wspólnotowe zapewnia ochronę Państwa prawa pobytu także w przypadku, gdy nie mogą Państwo dłużej wywodzić swojego prawa pobytu od prawa obywatela Unii ze względu na jego śmierć lub wyjazd z przyjmującego państwa członkowskiego.

Śmierć obywatela Unii nie ma wpływu na Państwa prawo pobytu, pod warunkiem że spełniają Państwo warunki posiadania prawa pobytu w ramach własnej zdolności prawnej (tzn. są Państwo w stanie wykazać, że są pracownikami, osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek lub że posiadają wystarczające środki dla siebie i członków rodziny, by nie stanowić podczas pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa członkowskiego oraz że są Państwo objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym w tym kraju) albo są Państwo członkami rodziny osoby spełniającej powyższe warunki.

Jednakże mogą Państwo zachować prawo pobytu tylko wówczas, gdy mieszkali Państwo w przyjmującym kraju członkowskim w charakterze członka rodziny co najmniej rok przed śmiercią obywatela Unii.

Jeśli powyższe wymagania są spełnione, mają Państwo nadal prawo do pobytu w przyjmującym państwie członkowskim[3].

Wyjazd obywatela Unii z przyjmującego państwa członkowskiego lub jego śmierć nie pociągają za sobą utraty prawa pobytu przez jego dzieci lub rodzica, który sprawuje faktyczną opiekę nad dziećmi, jeżeli dzieci zamieszkują w przyjmującym państwie członkowskim i są zapisane do instytucji edukacyjnej w celu studiowania tam, aż do momentu zakończenia przez nie studiów.

Zachowują Państwo prawo pobytu wyłącznie osobiście.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o prawie pobytu w ramach posiadanej zdolności prawnej należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Państwa prawo pobytu nie jest już uwarunkowane posiadaniem wizy. Wizy są konieczne jedynie do celów wjazdu do przyjmującego państwa członkowskiego.

Władze krajowe nie mogą:

  • wymagać od Państwa złożenia wniosku o wydanie nowej karty pobytu.

 

TEKSTY REFERENCYJNE

  • Dyrektywa 2004/38/WE, Dziennik Urzędowy nr L 158 z 30 kwietnia 2004 r.

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.[1]              Jeżeli są Państwo członkiem rodziny pracownika migrującego, nie jest wymagane spełnianie żadnych warunków w przypadku jego śmierci, o ile pracownik w chwili śmierci przebywał stale na terytorium państwa członkowskiego przez okres dwóch lat; ani też w przypadku śmierci będącej wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub gdy żyjący współmałżonek utracił przynależność państwową do danego państwa członkowskiego wskutek zawarcia związku małżeńskiego z pracownikiem. W takich okolicznościach członkom rodziny zostanie udzielone prawo pobytu stałego w przyjmującym państwie członkowskim.

[2]              Aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych przypadkach związanych z prawem pobytu obywatela Unii, należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

[3]              Jeżeli są Państwo członkiem rodziny pracownika migrującego, nie jest wymagane spełnianie żadnych warunków w przypadku jego śmierci, o ile pracownik w chwili śmierci przebywał stale na terytorium państwa członkowskiego przez okres dwóch lat; ani też w przypadku śmierci będącej wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub gdy żyjący współmałżonek utracił przynależność państwową do danego państwa członkowskiego wskutek zawarcia związku małżeńskiego z pracownikiem. W takich okolicznościach członkom rodziny zostanie udzielone prawo pobytu stałego w przyjmującym państwie członkowskim.

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Zachowanie prawa pobytu przez członków rodziny

| mapa witryny | login