Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7564 razy

Jak prowadzić rachunkowość?

Przedsiębiorstwa mają obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych, nie tylko aby wywiązać się z obowiązków prawnych, ale także aby monitorować funkcjonowanie firmy poprzez bieżącą kontrolę wszystkich wpływów i wydatków.

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Unia Europejska dąży do zapewnienia lepszej jakości, większej przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych dostarczanych przez przedsiębiorstwa. W tym celu przyjęła rozporządzenie w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).

Rozporządzenie to zobowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa umieszczone w rejestrze UE do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z jednolitym zestawem globalnych standardów - międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Zasady te zostały opracowane przez niezależną organizację, Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), a następnie przyjęte przez UE.

Celem UE jest globalna konwergencja zasad rachunkowości w celu ograniczenia potencjalnie kosztownych i uciążliwych wymogów w zakresie uzgadniania z głównymi partnerami handlowymi spoza UE.

Globalne standardy są przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw udzielających informacji na potrzeby międzynarodowych rynków kapitałowych.

Dostosowanie systemów rachunkowości do potrzeb małych przedsiębiorstw

Unia Europejska dąży do uproszczenia zasad rachunkowości, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, oraz do zniesienia nieuzasadnionych obowiązków sprawozdawczych.

Na przykład zaproponowała, aby średnie przedsiębiorstwa zostały zwolnione z obowiązku ujawniania zbędnych informacji w notach do rocznego sprawozdania finansowego, np. zestawienia przychodu netto w podziale na kategorie działalności i rynki geograficzne.

Podobnie spółki dominujące, które nie posiadają dużych spółek zależnych, nie powinny już być zmuszone do opracowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Jak zarządzać przedsiębiorstwem?

| mapa witryny | login