rozmiar czcionki A A A
czytano 2305 razy

uzasadnione względami zdrowia publicznego

Prawo wspólnotowe daje obywatelom Unii podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem przewidzianych w nim ograniczeń i warunków.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską stanowi, że państwa członkowskie mogą nakładać ograniczenia w korzystaniu z prawa swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin wówczas, gdy jest to uzasadnione względami zdrowia publicznego.

Wszelkie ograniczenia tego rodzaju, takie jak odmowa wydania wizy, odmowa wjazdu, odmowa pobytu lub wydalenie, muszą być zgodne z zasadami i warunkami ustanowionymi w prawie wspólnotowym, które oferuje znaczne zabezpieczenia w celu zapewnienia, że państwa członkowskie właściwie korzystają z tych uprawnień.

WAŻNE GWARANCJE

Odnośnie zapewnienia zdrowia publicznego, uzasadnieniem zastosowania środków ograniczających swobodę przemieszczania się mogą być jedynie najpoważniejsze choroby zakaźne[1]. Jeżeli jest to uzasadnione poważnymi przesłankami, w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjazdu mogą Państwo spotkać się z wymogiem poddania się nieodpłatnym badaniom lekarskim.

Środki podejmowane z tych względów muszą być proporcjonalne.

W żadnym wypadku choroby występujące po upływie okresu trzech miesięcy od dnia przyjazdu nie stanowią podstawy do wydalenia.

ZABEZPIECZENIA PROCEDURALNE

Ochronę zapewniają Państwu również zabezpieczenia proceduralne.

Każdorazowo w przypadku decyzji o wydaleniu lub odmowie wjazdu muszą Państwo zostać o niej powiadomieni na piśmie w taki sposób, aby byli Państwo w stanie zrozumieć treść powiadomienia i skutki decyzji. Powiadomienie musi zawierać dokładne i pełne informacje o podstawach podjętej decyzji oraz określać sąd lub organ administracyjny, do którego mogą Państwo wnieść odwołanie, wraz z terminem na wniesienie odwołania.

Muszą Państwo mieć możliwość odwołania się na drodze sądowej oraz, w stosownym przypadku, administracyjnej lub móc domagać się dokonania rewizji każdej decyzji podjętej wobec Państwa z omawianych względów. Procedury te muszą umożliwiać zbadanie zgodności z prawem decyzji oraz faktów i okoliczności, na których opierały się proponowane środki.

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Władze krajowe nie mogą:

  • wydalić Państwa lub odmówić wjazdu bez pisemnej decyzji podlegającej odwołaniu;
  • zakazać Państwu pobytu na terytorium danego kraju.

 

TEKSTY REFERENCYJNE

  • Dyrektywa 2004/38/WE, Dziennik Urzędowy L 158 z 30 kwietnia 2004 r.

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.[1]              Jedynymi chorobami, które uzasadniają wprowadzenie środków ograniczających swobodę przemieszczania się, są potencjalne choroby epidemiczne określone w odpowiednich aktach Światowej Organizacji Zdrowia oraz inne choroby zakaźne lub zakaźne choroby pasożytnicze, jeżeli są przedmiotem przepisów ochronnych mających zastosowanie do obywateli przyjmującego państwa członkowskiego.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Ograniczenia w prawie swobodnego poruszania się i pobytu


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl
 

 


 

| mapa witryny | login