rozmiar czcionki A A A
czytano 2690 razy

Dostawa i rejestracja

Przed dokonaniem rejestracji pojazdu właściwe organy sprawdzą, czy ma homologację typu. Ponadto jeśli pojazd nie jest nowy, organy mogą zażądać przeprowadzenia badania przydatności pojazdu do ruchu drogowego.

Procedura rejestracji pojazdów nie została zharmonizowana na szczeblu wspólnotowym.  Oznacza to, że w poszczególnych Państwach Członkowskich stosuje się inne procedury i wymagane są różne dokumenty. Przepisy krajowe muszą jednak być zgodne z pewnymi zasadami określonymi w prawie wspólnotowym.

Niniejsze zestawienie zawiera ogólne informacje o tych zasadach oraz szczegółowe dane na temat procedur homologacji typu i rejestracji pojazdu mających zastosowanie na szczeblu krajowym.

Więcej informacji o zasadach prawnych mających zastosowanie na mocy prawa wspólnotowego zamieszczono w komunikacie Komisji w sprawie homologacji typu i rejestracji pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innym Państwie Członkowskim (Dz.U. C 143 z 15.5.1996).

 

PRZEPROWADZENIE SIĘ DO INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

Osoby przeprowadzające się do innego Państwa Członkowskiego Wspólnoty muszą zarejestrować swój samochód w tym kraju jak najszybciej po przybyciu do niego, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty przeprowadzki. Z rejestracją pojazdu nie powinno być żadnych problemów pod warunkiem przestrzegania ustanowionych procedur.

 

HOMOLOGACJA TYPU

Procedury homologacji typu przeprowadzane są przez organy krajowe w celu zapewnienia, że pojazd spełnia wymagane prawem specyfikacje techniczne (przykładowo normy bezpieczeństwa).

Pojazdy, które uzyskały homologację typu otrzymują świadectwo zgodności.

Procedury homologacji typu zostały już od 1 stycznia 1996 roku zharmonizowane na terenie WE dla poszczególnych pojazdów (tzn. pojazdów z siedzeniami dla maksymalnie ośmiu pasażerów), ale w niektórych przypadkach nadal zastosowanie mają krajowe procedury homologacyjne.

Może Pan(i) sprawdzić w dokumentacji pojazdu lub u producenta, czy pojazd uzyskał krajową lub wspólnotową homologację typu.

Jeśli pojazd jest modelem, który otrzymał homologację typu WE, świadectwo zgodności wystawione przez producenta jest ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, a organy krajowe muszą je uznawać.

Jeśli pojazd uzyskał krajową homologację typu, organy w kraju, w którym wnioskodawca ubiega się o rejestrację mogą odmówić uznania krajowego świadectwa zgodności wyłącznie jeśli a) można wykazać, że pojazd stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska naturalnego oraz b) decyzja jest właściwie uzasadniona.

Posiadanie przez pojazd cech technicznych odbiegających od cech wymaganych przepisami krajowymi stanowi dostateczną przyczynę odmowy homologacji typu i rejestracji. W każdym razie procedura homologacji typu nie może powodować powstania nieuzasadnionej zwłoki lub nadmiernych kosztów dla wnioskodawcy, a od wnioskodawcy nie można żądać uzyskania informacji, które są już dostępne w dokumentach znajdujących się w jego dyspozycji.

 

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI POJAZDU DO RUCHU DROGOWEGO

Badania przydatności do ruchu drogowego mają na celu sprawdzenie stanu fizycznego pojazdu.

Organy państwa, do którego następuje przeprowadzka mogą zażądać przeprowadzenia badania przydatności pojazdu do ruchu drogowego w celu sprawdzenia jego stanu fizycznego.

Jednak zgodnie z prawem wspólnotowym badania można nałożyć na pojazd importowany, wyłącznie jeśli przejście takich badań jest wymagane od pojazdów krajowych. Ponadto badania nie mogą być bardziej rygorystyczne dla pojazdów importowanych niż dla pojazdów pochodzenia krajowego.

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ

Procedury rejestacyjne nie zostały zharmonizowane przez WE, a zatem określenie dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdów leży w gestii poszczególnych Państw Członkowskich.

Od 1 czerwca 2004 r. podstawowa zawartość takich dokumentów zostanie zharmonizowana na terenie całej UE (dyrektywa 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów).

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Prawo jazdy


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl
 

 


 

| mapa witryny | login